เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  9  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561
ISSN 1906-8824
   
ปกใน  
บทบรรณาธิการ  
   
บทความว  
แรงจงใจและปจจยทางการตลาดผลตอการตดสนใจใชบรการของผบรโภค
กรณกษาตลาดนดรถไฟ
โรจนเกดบญภานฒน, นนทนธประยรหงษ
   
การวเคราะหวงโซณคาของธรกจขนมจนเจานางานโนนปาต ปทตตาญสกลรตตนะ, รยทธทองค
   
การพฒนาวฒนธรรมทางการเมองแบบประชาธปไตยของนกศกษาระด
ปร
ญญาตรมหาวทยาลยราชภฏสนทร : กรณกษานกศกษาสาขาวชารฐประศาสนศาสตรคณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตรมหาวทยาลยราชภฏสนทร
รายทรพย, นชขตาม,รศกดชะมารมย, รวฒนนทส
   
แนวทางการบรหารจดการสวสดการเครอขายองคกรชมชนระดบเขตบางเขน ประคอง คนธจตต
   
การประยกตใชการบญชบรหารทอผลการดาเนนงานของธรกจโรงแรมในจงหวดภาคเหนอตอนลาง 2 มยญโต


 
   
สมรรถนะหลกและประสทธภาพการปฏงานของบคลากรานกวทยบรการและเทคโนโลยสารสนเทศมหาวทยาลยราชภฏเทพสตร ศรภา นาคธน
   
การพฒนาระบบสารสนเทศเพอการจดการสถานพยาบาลแพทยแผนไทยประยกต พรทพยเหลยวตระก, กฤษดาองพทยา,ษณศนบรรลอโชคช, ฐดนงหคลวรรณ
กลยทธการจดการเพอความยงยนของธรกจคาปล (โชหวย) ในเขตจงหวดสนทร รวตรระธรานรชต
จจยเชงสาเหตทธพลตอพฤตกรรมความตงใจใชพาณชยเลกทรอนกสของธรกจสงทอในจงหวดสกลนคร เดนชสมปอง
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.