เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปีที่  8  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ISSN 1906-8824
 
 
ปกใน  
บทบรรณาธิการ  
   
คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลถอนสมออำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

เจนพิสุทธิ์ เอมอินทร์, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ

   
รงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เบญวรีย์ นพคุณ, จิราวรรณ สมหวัง, สุกัญญา พยุงสิน
   
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา วรุตม์ พลอยสวยงาม, เกียรติขร โสภณาภรณ์, ดุษฎี เทิดบารมี, เด่นชัย พันธุ์เกตุ
   
การปรับปรุงกระบวนการผลิตผ้าดิบโดยใช้หลักการ ECRS กรณีศึกษา บริษัทแห่งหนึ่งในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ  อัจฉรา ผ่องพิทยา
   
การบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โสมสุภางค์ ผาเนตร , ศิวัช ศรีโภคางกุล
   
ปรัชญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชปริยัตโยดม (โอภาส  โอภาโส) อำพล  สทฺธมฺโมภาโส (กองโส)
   
การตลาดท่องเที่ยวของตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี จิราภรณ์  บุญยิ่ง
   
ภูมิปัญญาพื้นบ้านกับการพัฒนาเยาวชน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านสันทรายต้นกอกตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สนธยา ดิสสังวร
   
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ ของโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปรัชญา เจริญชีพ, กฤษดา ผ่องพิทยา
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.