เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  8  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560
ISSN 1906-8824
 
ปกใน ฉ1-60    
ปกหน้า    
สารจากคณบดี    
บทบรรณาธิการ    
สารบัญ    

ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนกปรอดหัวโขนที่ใช้ประกวดแข่งขัน

  พิชศาล พันธุ์วัฒนา
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท   นฤมล เสือโฮก, จิราวรรณ สมหวัง, สุกัญญา พยุงสิน
คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรองค์การบริการส่วนตำบลในอำเภอแก่งคอย
จังหวัดสระบุรี
  ธนิดา  จิตรปลื้ม, กุลชลี พวงเพ็ชร์, โสพิศ คำนวนชัย
คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการที่มีต่อธุรกิจนำเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร    สุจิตรา  จันทนา
ความต้องการในการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   วิเศษ เสาะพบดี, ธนโชติ จิรธมฺโม, ธัชพล ศิริวงศ์ทอง
การรับรู้ของพนักงานที่มีต่อระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP)  บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)   วันทนีย์ บุญเพียร, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กาสัก เต๊ะขันหมาก
การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อความอยู่รอดสําหรับธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขต
จังหวัดภาคเหนือ
  เพชรา บุดสีทา
สภาวะทางการประมงและการจัดการทรัพยากรประมงแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
ในบริเวณลุ่มน้ำมูล จังหวัดศรีสะเกษ
  ภาดล  อามาตย์, สุภาพร  อามาตย์
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคในร้านกาแฟสดในจังหวัดอุบลราชธานี   มัชฌกานต์ ศรีกฤษณรัตน์, นรา หัตถสิน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.