เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  7  ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559
ISSN 1906-8824
   
บทความวิขัย  
รัชฎาวัลย์ บุญชู, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กาสัก เต๊ะขันหมาก
คุณภาพการให้บริการผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พัตรพิมล  บุญพันธ์, จิราวรรณ สมหวัง, สุกัญญา พยุงสิน
ส่วนประสมทางการตลาดสำหรับการบริการร้านอาหารธงฟ้า ตามทัศนะของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ทัศวรรณ สายศรี, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อคอนแทคเลนส์ประเภทแฟชั่นของผู้บริโภค  ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา            โสรยา  อยู่มั่น, นวพร สังวร
ปัจจัยการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถยนต์อีโคคาร์ วุฒิณี  ทับทอง, นนทิพันธุ์ ประยูรหงส์
รูปแบบวัฒนธรรมองค์การตามทัศนะของพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร นฤมล  ปานหมอ, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กาสัก เต๊ะขันหมาก
จันทร์จิรา สิงห์พันธ์, ปราณี อามาตมนตรี, โอภาส พรมมิ
การศึกษาคุณภาพการบริการของศูนย์ซ่อมรถยนต์ฮุนได สาขาพระราม 9 อัจฉรา ผ่องพิทยา, วรพจน์ กวยมงคล, วิศรุธ วันทา, สุทธิ ป้องขันธ์
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อุบลวรรณ  นิยมจันทร์
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.