เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ปีที่  7  ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559
ISSN 1906-8824
     
บทความวิจัย    
แนวทางการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ธัญญลักษณ์ นคราวงศ์
การเปรียบเทียบทัศนคติต่อส่วนประสมการตลาด ความพึงพอใจโดยรวมและความภักดีต่อการบริโภคอาหารไทยและอาหารญี่ปุ่นของผู้บริโภคในภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานคร ธันยพร  บุญกำเชียง
ญาณิศา ชุบช่วย, ชมนาด มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ
ณัฐพงษ์  ไชยนอก, ชมนาด  มั่นสัมฤทธิ์, วนิดา เพิ่มศิริ
การปฏิบัติตามค่านิยมสร้างสรรค์ของข้าราชการกองบิน 2 จังหวัดลพบุรี สุภาวิต ธรรมสิทธิรุจน์, พนิตสุภา ธรรมประมวล, กาสัก เต๊ะขันหมาก
สิงหเดช หาญจงโก, จิราวรรณ สมหวัง, นันทนา แจ้งสว่าง
อัฏฐเศรษ  วิวัฒนสิเนศวร, จิราวรรณ  สมหวัง, นันทนา แจ้งสว่าง
ประสิทธิภาพการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิชชุกร นาคธน
บทความวิชาการ  
สังคมไทยยังต้องใช้เวลาเรียนรู้การใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ ณัฏฐชา หน่อทอง
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.