เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

ข้อกำหนดในการเขียนต้นฉบับ

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

--------------------------------------------------------------

 

ประเภทของบทความที่รับพิจารณาตีพิมพ์

          บทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Article) ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

ส่วนประกอบของบทความ

          บทความทุกเรื่องที่เสนอจะต้องมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้เขียนทุกคน โดยระบุตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) ตำแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด E-mail ไว้ที่เชิงอรรถ (Footnote) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ตามแบบฟอร์มที่วารสารกำหนด)

 

          ส่วนประกอบของบทความวิชาการ

          1. ชื่อเรื่อง       ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. บทคัดย่อ    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไม่เกิน 250 คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (Keywords)  ไม่เกิน 5 คำ

          3. บทนำ         ระบุความสำคัญของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นในการนำเสนอบทความ

          4. เนื้อหา        เรียบเรียงเนื้อหาโดยการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการหรือความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประโยชน์เชิงวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ มีอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่นำมาใช้ในบทความอย่างถูกต้อง

          5. บทสรุป       ให้ข้อคิดเชิงสร้างสรรค์  เสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

          6. เอกสารอ้างอิง อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความนี้เท่านั้น โดยใช้ระบบ APA 6

 

          ส่วนประกอบของบทความวิจัย

          1. ชื่อเรื่อง       ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

          2. บทคัดย่อ    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (Abstract) มีความยาวไม่เกิน 250 คำ พร้อมระบุคำสำคัญ (Keywords)  ไม่เกิน 5 คำ

          3. บทนำ         ระบุความสำคัญของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงไปสู่ประเด็นปัญหาการวิจัย

          4. วัตถุประสงค์การวิจัย            ระบุเป็นข้อ ๆ หรือเขียนแบบความเรียง

          5. การทบทวนวรรณกรรม         เป็นการสรุปแนวคิดทฤษฎีหลักที่นำมาใช้ในงานวิจัย

          6. กรอบแนวคิดในการวิจัย และสมมติฐาน (ถ้ามี)

          7. วิธีดำเนินการวิจัย     ระบุรายละเอียดการดำเนินการวิจัยให้เห็นถึงระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  เช่น ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปรผล เป็นต้น

          8. ผลการวิจัย  แสดงผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย            

          9. อภิปรายผล  อภิปรายเปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยอื่น ๆ หรือแนวคิดทฤษฎีที่นำมาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยเลือกอภิปรายผล ประเด็นที่สำคัญหรือเกี่ยวข้อง

          10. ข้อเสนอแนะ  ควรระบุหัวข้อการเสนอแนะให้ชัดเจน เช่น ข้อเสนอแนะจากการวิจัย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

          11. เอกสารอ้างอิง   อ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในบทความนี้เท่านั้น โดยใช้ระบบ APA 6

 

การจัดเตรียมต้นฉบับ

          บทความที่นำเสนอต้องพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า ขนาดกระดาษ A4  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบนและขอบซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว)  ขอบล่างและขอบขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) ใส่เลขหน้ากำกับมุมบนขวาทุกหน้า (ยกเว้นหน้าแรก)  จัดเรียงเนื้อหาชิดซ้ายและขวาอย่างสวยงาม (กระจายแบบไทย)  ใช้ระบบการอ้างอิงแบบ APA 6

          รูปแบบการพิมพ์ที่กำหนด ดังนี้

รายละเอียด

ขนาดตัวอักษร

ลักษณะ

ตัวอักษร

การจัดเรียง

ตัวอักษร

ชื่อบทความ

(ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ)

20

ตัวหนา

กึ่งกลาง

ชื่อผู้เขียน

(ระบุใต้ชื่อบทความภาษาอังกฤษ)

16

ตัวหนา

ชิดขวา

ตำแหน่ง (ถ้ามี) หน่วยงานที่สังกัด อีเมล

ให้ระบุที่เชิงอรรถ (Footnote)

12

ตัวปกติ

ชิดซ้าย

บทคัดย่อ / Abstract

18

ตัวหนา

กึ่งกลาง

คำสำคัญ / Keywords

16

ตัวหนา

ชิดซ้าย

หัวข้อหลัก ได้แก่ บทนำ, วัตถุประสงค์, การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดในการ, สมมติฐาน, วิธีดำเนินการวิจัย, ผลการวิจัย, อภิปรายผล, บทสรุป, ข้อเสนอแนะ, เอกสารอ้างอิง

18

ตัวหนา

ชิดซ้าย

หัวข้อรอง

16

ตัวหนา

ชิดซ้าย

เนื้อเรื่อง

16

ตัวปกติ

กระจายแบบไทย

หมายเลขตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

16

ตัวหนา

ชิดซ้าย

ชื่อตาราง(พิมพ์ต่อจากหมายเลขตาราง)

16

ตัวปกติ

ชิดซ้าย

หมายเลขภาพ (ระบุไว้ใต้ภาพ)

16

ตัวหนา

ชิดซ้าย

คำบรรยายภาพ

16

ตัวปกติ

ชิดซ้าย

ที่มา

16

ตัวหนา

ชิดซ้าย

ข้อมูลแหล่งที่มาของภาพ

16

ตัวปกติ

ชิดซ้าย

 

การจัดทำรูปภาพ

          1. รูปภาพทุกภาพจะต้องมีความคมชัดเมื่อแปลงไฟล์เป็นขาวดำ ขนาดภาพและตัวอักษรที่ปรากฏในภาพต้องมีขนาดที่มองเห็นได้ชัดเจน

          2. ทุกภาพจะต้องระบุหมายเลขภาพ คำบรรยายภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพ โดยเว้นระยะห่างจากภาพ 1 บรรทัด

 

การอ้างอิง

          1. การอ้างอิงในเนื้อหา (In-text Citation)  ให้ใช้การอ้างอิงแบบ นาม - ปี โดยระบุชื่อ - สกุลของผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร  ส่วนภาษาอังกฤษให้ระบุนามสกุลผู้เขียน ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสาร เช่น วรรณพร ช้างน้อย (2559, น. 15), Changnoy (2017, p. 15), วรรณพร ช้างน้อย และสมศรี ช้างใหญ่ (2561, น. 29 – 30), Changnoy and Changyai (2018, pp. 29 - 30) โดยเขียนได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

          การอ้างอิงไว้หน้าข้อความที่คัดลอกหรือประมวลมา

                   ณัฏฐชา หน่อทอง (2562, น. 29) กล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสาร......................

                   Northong (2019, p. 29) กล่าวถึงความสำคัญของ..................................................

                   Changnoy and Changyai (2018, pp.29 - 30) เสนอเทคนิคการ........................

          การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่คัดลอกหรือประมวลมา

                   การสื่อสารมีความสำคัญต่อ............... (ณัฏฐชา หน่อทอง, 2562, น. 29)

                   การสื่อสารมีความสำคัญต่อ............... (Northong, 2019, p. 29)

                   การเลี้ยงไส้เดือนเพื่อสร้าง............. (Changnoy & Changyai, 2018, pp. 29 - 30)

 

          ในกรณีที่เป็นการสรุปเนื้อหาหรือแนวคิดทั้งหมดของงานชิ้น ไม่จำเป็นต้องระบุเลขหน้า

 

          2. การอ้างอิงท้ายบทความ (References)ให้ใช้การอ้างอิงระบบ APA 6(American Psychological Association 6th edition)  แยกรายการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเรียงตามลำดับอักษร โดยอ้างอิงเฉพาะรายการที่ปรากฏในเนื้อหาบทความเท่านั้น

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.