เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

ข้อกำหนดในการเขียนต้นฉบับ

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

           วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวารสารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานเขียนสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 

1. บทความวิจัย   (Research article)

           บทความวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา หรือบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีการตรวจคัดคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ทั้งวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล วารสารที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล และวารสารระดับชาติที่มีผู้ประเมินอิสระประเมินบทความก่อนได้รับการตีพิมพ์

 

2. บทความวิชาการ(Academic  article)

           บทความวิชาการ เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้

  1. Literature review  เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร  ซึ่งเป็นผลงานมาจากการวิจัยหลายๆ ครั้ง  ถือเป็นบทความที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
  2. Technical paper  เป็นบทความนำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  การทดสอบภาคสนาม  รวมไปถึงเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ
  3. Professional practiceเป็นบทความที่มาจากประสบการณ์  หรือความชำนาญของผู้เขียน
  4. Policy paper  เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

 

3. งานเขียนสร้างสรรค์

           งานเขียนสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จำเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มีการศึกษา ค้นคว้าหรือแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  หรืองานที่ได้รับสิทธิบัตรเป็นการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือแสดงความเป็นต้นแบบ  ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมและจิตรกรรม

 

4. รูปแบบการเขียน

           4.1 บทความวิจัยขนาดตัวอักษร 16  TH SarabunPSK  ความยาวไม่เกิน 12 หน้า ประกอบด้วย

                 4.1.1 ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ), ชื่อ –สกุล , สาขาวิชา, คณะ, มหาวิทยาลัย และ E-mail

                 4.1.2 บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) เสนอวัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีการวิจัย  และผลการวิจัยโดยสรุปมีความกะทัดรัดและสั้น และให้กำหนด คำสำคัญ (Keywords) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ)

 

ตัวอย่างคำสำคัญ

ชื่อเรื่อง    ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการทำงาน

คำสำคัญได้แก่   ความพึงพอใจ  การทำงาน

             

               4.1.3  ส่วนนำ  (Introduction)

                         - การบรรยายให้เห็นพัฒนาการของผลการวิจัยก่อนหน้านี้  และนำเข้าสู่ปัญหาวิจัย

                         - ปัญหาวิจัยและวัตถุประสงค์ของการวิจัย

                         - การรายงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในส่วนทฤษฎี และงานวิจัยสำคัญที่นำไปสู่การสร้างกรอบความคิด รวมทั้งสมมติฐานการวิจัย

                         - การรายงานเหตุผลพร้อมเอกสารอ้างอิง  ในการเลือกวิธีดำเนินการวิจัยที่ใช้ในบทความนี้

                4.1.4 วิธีการ (Methods) เสนอสาระของวิธีดำเนินการวิจัย ประกอบด้วย ลักษณะของประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง การนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ  วิธีการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และข้อสังเกตเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่ใช้

                4.1.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis Results) เสนอเนื้อหาบรรยายแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมาย ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปตารางหรือรูปต้องมีการบรรยายสาระประกอบด้วย  มิใช่เสนอแต่รูปโดยไม่มีการบรรยาย

                4.1.6  การสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล (Discussion/Conclusion) เสนอข้อค้นพบโดยสรุป อธิบายข้อค้นพบที่ขัดแย้ง หรือสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยมีเหตุผลประกอบ อภิปรายข้อบกพร่อง ข้อจำกัด ข้อดีของการวิจัย ซึ่งนำไปสู่การให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยต่อไป

                4.1.7  เอกสารอ้างอิง (References)  อ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

           4.2 บทความวิชาการ  ขนาดตัวอักษร 16  TH SarabunPSK  ความยาวประมาณ 5 - 10 หน้า

                4.2.1  ชื่อบทความ ภาษาไทย ขนาดอักษร  18 (ตัวหนา)

                4.2.2  ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร 16   

                4.2.3  เนื้อหาบทความ ขนาดตัวอักษร  16

                4.2.4  ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ  ขนาดตัวอักษร 14

                4.2.5  เนื้อหาในตาราง/แผนภูมิ ขนาดตัวอักษร  12

                4.2.6  การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง  ใช้ระบบ APA

                4.2.7  เอกสารอ้างอิง (References)  อ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

           4.3 งานเขียนสร้างสรรค์  ขนาดตัวอักษร 16 TH SarabunPSK  ความยาวไม่เกิน 5 หน้า

                4.3.1  ชื่องานเขียนสร้างสรรค์ ขนาดอักษร 18 (ตัวหนา) เนื้อหา ขนาดตัวอักษร  14

                4.3.2  ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาดตัวอักษร  16

                4.3.3  เนื้อหา ขนาดตัวอักษร  16

                4.3.4  ชื่อตาราง, ชื่อรูป, ชื่อแผนภูมิ ขนาดตัวอักษร  14

                4.3.5  การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง ใช้ระบบ APA

                4.3.6  เอกสารอ้างอิง (References) อ้างอิงเฉพาะเอกสารที่ปรากฏในบทความเท่านั้น

 

5. หลักเกณฑ์การประเมินบทความเพื่อตอบรับการตีพิมพ์

           5.1 กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้น เกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา  จะส่งกลับไปแก้ไข 

           5.2 ถ้าผ่านการพิจารณารูปแบบทั่วไปเรียบร้อยแล้วจะนำบทความส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer reviews) พิจารณากลั่นกรอง จำนวน 2 ท่าน เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลให้ผู้เขียนทราบ พร้อมทั้งออกหนังสือตอบรับการลงบทความในวารสารฯ สำหรับบทความที่ผ่านการพิจารณาให้ลงวารสารฯ

           5.3 เมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์  ผู้เขียนจะได้รับวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏเทพสตรี ฉบับที่นำบทความลงตีพิมพ์ผลงาน จำนวน 1 ฉบับ 

 

ตัวอย่างการอ้างอิงแบบระบบ APA

 

อ้างอิงจาก

รูปแบบและตัวอย่าง

วารสารและนิตยสาร

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย 
ตัวอย่าง :
สุชาดา ตั้งทางธรรม. (2545). การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ: กรณีโรงงานยาสูบ
           กระทรวงการคลัง. วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช, 15(3), 23-37.

บทความวารสารออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร. ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย เว็บไซต์
ตัวอย่าง :

Al-Hawarmdeh, S. (2002). Knowledge management: Rethinking information
            management and facing the challenge of massaging tacit knowledge. Information
            Research. 8(1), paper no.143 (October). Retrived from http://InformationR.
            net/ir/8-1/paper143.html

หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์.
ตัวอย่าง :
นิศา ชูโต. (2545). การวิจัยเชิงคุณภาพ.(พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์

Streibel, B. J. (2003). The manager's guide to effective meetings. NewYork: McGraw-Hill.

 

อ้างอิงจาก

รูปแบบและตัวอย่าง

รายงานการประชุม
หรือสัมมนาทางวิชาการ

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรายงานการประชุม. วัน เดือน ปี สถานที่จัด สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
ตัวอย่าง :

กรมวิชาการ. (2538) การประชุมปฏิบัติการรณรงค์เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน, 25-29
            พฤศจิกายน 2528 ณ วิทยาลัยครูมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ:
            กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

Deci, E. L., & Ryan, R.M. (1991). A motivational approach to self : Integration in
            personality. In R. Dienstbier (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation:
            Vol.38. Perspectives on Motivation (pp.237-288). Lincoln: University of
            Bebraska Press.

วิทยานิพนธ์

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา, สาขาวิชา คณะ, มหาวิทยาลัย. 
ตัวอย่าง :
วันเพ็ญ ส่งเสริมทรัพย์. (2539). การจัดระบบองค์การมหาชนอิสระชนในกระบวนการ
              จัดทำบริการสาธารณะในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต
              สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เว็บไซต์

ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อวัน เดือน ปี, จากเว็บไซต์ : URL Address
ตัวอย่าง :ฃ

กรมศุลกากร. (2552). สถิติการส่งออกไข่ไก่. สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2552,
              จาก http://www.customs.go.th/Statistic/Statisticindex2552.jsp

Lynch, T. (1996). DS9 trials and tribble-ations review. Retrieved October 8,
              1997, from Psi Phi: Bradley’s Science Fiction Club Web
              site:http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.