เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ISSN 1906-8824

 

 

วัตถุประสงค์  1. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษาใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยด้าน บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
   
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา เวชมี    อธิการบดี
   
บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา ภู่แดง
   
กองบรรณาธิการ รศ.ดร.กุลชลี            พวงเพ็ชร์       มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  รศ.ดร.ปาจรีย์           ผลประเสริฐ    มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  รศ.ดร.สุทธินันทน์     พรหมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  ผศ.ดร.โอภาส          เพี้ยนสูงเนิน    มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผศ.ดร.ณัฏฐชา         หน่อทอง        มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
  ผศ.เสาวณี               ใจรักษ์           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  ผศ.ปานตา               พิริยะจิตตะ     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ดร.อัจฉรา                ผ่องพิทยา      มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
   
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน รศ.ดร.พนิตสุภา       ธรรมประมวล  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ผศ.ดร.สัมฤทธิ์        เสนกาศ         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ผศ.ดร.ชมนาด        มั่นสัมฤทธิ์      มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ผศ.ดร.จิราวรรณ      สมหวัง          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  อ.ดร.สยามล          เทพทา          มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  ผศ.ดร.บุญญเลขา    มากบุญ         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
   
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   รศ.ดร.จิตติ            กิตติเลิศไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  รศ.ดร.สุทธินันทน์      พรหมสุวรรณ  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  รศ.ดร.ภัทรธิรา        ผลงาม             มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  รศ.ดร.สุกัญญา         บูรณเดชาชัย   มหาวิทยาลัยบูรพา
  รศ.ดร.กุลทิพย์         ศาสตระรุจิ       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  รศ.ดร.บุญฑวรรณ     วิงวอน            มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  รศ.ดร.ปาจารีย์         ผลประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  รศ.ดร.ภัทรธิรา         ผลงาน            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
  รศ.ยุพดี                  ศิริวรรณ          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  รศ.สุจิตรา               จันทนา            มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผศ.ดร.โอภาส          เพี้ยนสูงเนิน      มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ผศ.ดร.เพชรา           บุดสีทา           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
  ผศ.ดร.นิ่มนวล          วิเศษสรรพ์       มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร.บุปผา           บุญสมสุข         มหาวิทยาลัยรังสิต
  ผศ.ดร.ประกอบศิริ    ภักดีพินิจ         มหาวิทยาลัยพะเยา
  ผศ.ดร.โสภาพร         กล่ำสกุล          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ผศ.ดร.กฤตชน         วงศ์รัตน์          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ผศ.ดร.ไพโรจน์         ปิยะวงศ์วัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  ผศ.ดร.เสกสรร         สายสีสด          มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
  ผศ.ดร.ลักษมี           งามมีศรี           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ผศ.ดร.อิราวัฒน์        ชมระกา           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  ผศ.ดร.เบญจวรรณ    บวรกุลภา        มหาวิทยาลัยสยาม 
   ผศ.ดร.สุมินทร          เบ้าธรรม          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
  ผศ.ดร.กนกกาญจน์    วิชาศิลป์          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ผศ.ดร.กฤษดา          ผ่องพิทยา        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  ผศ.ดร.ภาดล            อามาตย์          มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  ดร.รุ่งโรจน์               สงสระบุญ        มหาวิทยาลัยสยาม
   
ฝ่ายศิลปกรรม              อาจารย์กานต์ เชื้อวงศ์
  นางสาวสุจิรา สาหา
   
ฝ่ายจัดการและ อาจารย์นุชจรา   บุญถนอม
เลขานุการกอง อาจารย์รุ่งลักษณ์   นาคสังข์
บรรณาธิการ นางสาวขนิษฐา สุกใส  
  นางสาวพรพรรณ นิยมจันทร์
  นางสาวสุจิรา สาหา
   
เจ้าของ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
  321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000  
  โทรศัพท์ 090 008 4248036 421 448โทรสาร 036 401 448
  อีเมล journal.mstru@gmail.com
   
กำหนดการเผยแพร่   2 ฉบับต่อปี
  ฉบับที่ 1  เดือนมกราคม - มิถุนายน (กำหนดออกเดือนมิถุนายน)
  ฉบับที่ 2  เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม (กำหนดออกเดือนธันวาคม)
   
จำนวนพิมพ์   200 เล่ม
   
พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 4 ซ.สิรินธร 7 เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0 2881 9890

 

นโยบายการตีพิมพ์เผยแพร่

         บทความทุกเรื่องที่ตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review)   ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์หรือเกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาบทความ จำนวน 2 ท่าน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความจะไม่อยู่ในสังกัดเดียวกันกับผู้เสนอบทความ และเป็นการประเมินแบบ double-blinded review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้ทรงคุณวุฒิ

         บทความที่เสนอต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อนหรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน ข้อเขียนที่ปรากฏในเนื้อหาบทความถือเป็นความเห็นและความรับผิดชอบโดยตรงของผู้เขียนบทความ มิใช่เป็นความเห็นและความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ

         ในกรณีที่กองบรรณาธิการตรวจพบว่าผู้เสนอบทความไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของวารสารหรือมีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอบทความ หรือหากประสงค์ขอยกเลิกตีพิมพ์บทความจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการเพียงผู้เดียว

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.