เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ISSN 1906-8824

*************************************************

   

        วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวารสารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานเขียนสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          กำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563

แก้ไขบทความ

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2563

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 สิงหาคม 2563 ถึง 28 สิงหาคม 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

แก้ไขบทความ

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2563


ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ

 

*หมายเหตุ :
1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารฯเปิดรับ
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง 

                    

จริยธรรมการตีพิมพ์

จริยธรรมของผู้เขียนบทความ

           1. บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่เสนอตีพิมพ์ต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือไม่อยู่ในกระบวนการพิจารณาของวารสารวิชาการหรืองานประชุมวิชาการอื่นใดพร้อมกัน

          2. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ส่งตีพิมพ์จะต้องเป็นไปตามรูปแบบที่กำหนด  มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำมาจากผลงานของผู้อื่นตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

          3. กรณีเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ผู้เขียนต้องมีหนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์

          4. ในกรณีที่ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดวารสารหรือมีการละเมิดใด ๆ เกิดขึ้น หากกองบรรณาธิการตรวจพบถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว หรือหากผู้เขียนประสงค์ขอยกเลิกตีพิมพ์บทความ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของวารสารทั้งหมดเพียงผู้เดียว

 

จริยธรรมของบรรณาธิการ

          1. พัฒนาคุณภาพของวารสารอย่างต่อเนื่อง และรักษาคุณภาพของบทความให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

          2. ปฏิบัติตามกระบวนการของวารสารอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การกลั่นกรองคุณภาพของบทความก่อนเริ่มกระบวนการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การพิจารณาตีพิมพ์บทความที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางวิชาการและนโยบายของวารสารเป็นหลัก

3. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานของผู้อื่น (Plagiarism) หากมีหลักฐานชัดเจนว่ามีการคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะติดต่อผู้เขียนเพื่อขอคำชี้แจงประกอบการ “ตอบรับ” หรือ “ปฏิเสธ” การตีพิมพ์บทความนั้น

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับผู้เขียนหรือผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ก่อนที่บทความจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

          5. ทำหน้าที่โดยปราศจากอคติ เปิดโอกาสให้ผู้เขียนจากทุกสถาบันได้เผยแพร่บทความอย่างเท่าเทียม

7. ไม่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบทความและผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ

8. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และกองบรรณาธิการวารสาร

          9. ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิของผู้เขียนบทความ

          10. ส่งเสริมและสนับสนุนการแสดงออกทางความคิดเชิงวิชาการอย่างเสรี

 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ

          1. ทำหน้าที่ด้วยใจเป็นกลาง ปราศจากอคติเชิงวิชาการ ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเห็น โดยคำนึงผลประโยชน์เชิงวิชาการ คุณภาพของบทความ และมาตรฐานของวารสารเป็นสำคัญ

          2. ประเมินบทความด้วยความรวดเร็ว ส่งผลการประเมินตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด

          3. ไม่เปิดเผยข้อมูลบทความ ผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนข้อมูลการพิจารณากลั่นกรองของบรรณาธิการ ก่อนที่บทความจะตีพิมพ์เผยแพร่

          4. ไม่นำข้อมูลจากบทความที่ประเมินไปเป็นของตนหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของบทความก่อนที่บทความจะตีพิมพ์เผยแพร่

          5. ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เขียนบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น บรรณาธิการ หรือพวกพ้อง

          6. ไม่เรียกร้องหรือกำหนดค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากการทำหน้าที่ 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.