เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ISSN 1906-8824

*************************************************

   

        วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นวารสารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และงานเขียนสร้างสรรค์ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          กำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาคุณภาพบทความตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของวารสารและคณะกรรมการกลั่นกรองบทความวารสาร (Peer Review) อย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันทุกฉบับ

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 มีนาคม 2562 ถึง 30 เมษายน 2563

แก้ไขบทความ

1 พฤษภาคม 2563 ถึง 15 พฤษภาคม 2563

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤษภาคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2563

 

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2

กำหนดการ

วัน/เดือน/ปี

เปิดรับบทความ

10 สิงหาคม 2563 ถึง 21 สิงหาคม 2563

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ*

24 สิงหาคม 2563 ถึง 28 สิงหาคม 2563

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ

1 กันยายน 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563

แก้ไขบทความ

1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 15 พฤศจิกายน 2563

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 พฤศจิกายน 2563

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2563


ฟรี!! ค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความ

 

*หมายเหตุ :
1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารฯเปิดรับ
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง 

                    

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.