เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     บทความละ 2,000  บาท

 

กำหนดการฉบับที่ 1

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ถึง 1 มีนาคม 2561

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

10 เมษายน 2561

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

30 เมษายน 2561

รับเล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2561

 

กำหนดการฉบับที่ 2

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 9  ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561

ถึง 1 กันยายน 2561

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

10 ตุลาคม 2561

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

31 ตุลาคม 2561

รับเล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

25 ธันวาคม 2561

 

ค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ

           วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดรับทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ้าของบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมเมื่อผ่านการพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารแล้ว จำนวนเงิน 2,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แดง เลขที่บัญชี 988-000693-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000 หรือสำเนาหลักฐานส่งผ่านระบบออนไลน์ หรือโทรสารได้ที่เบอร์ 036-421448 หรือทาง E-MAIL : journal.mstru@gmail.com

*ระบบมีปัญหาแจ้งได้ที่ LINE :  ponpun.n

 

**หมายเหตุ เจ้าของบทความจะชำระเงินค่าลงทะเบียนเมื่อผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินบทความแล้วเท่านั้น

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.