เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความทางวิชาการ/บทความวิจัย

 

             1. รศ.ดร.กุลชลี             พวงเพ็ชร์              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี      

             2. รศ.ดร.พนิตสุภา          ธรรมประมวล         มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             3. ผศ.ดร.ชมนาด           มั่นสัมฤทธิ์             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             4. รศ.ดร.ปาจรีย์            ผลประเสริฐ           มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

             ๕. รศ.ปราณี                ตันประยูร             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

             ๖. รศ.ดร.สุทธินันทน์       พรหมสุวรรณ         มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

             ๗. ผศ.ดร.กฤตชน           วงศ์รัตน์               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             ๘. ผศ.ดร.บรรจง            เจริญสุข               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

             ๙. ผศ.ดร.กฤษดา           ผ่องพิทยา             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             10. ดร.อัจฉรา              ผ่องพิทยา             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

             11. ผศ.ดร.อิราวัฒน์        ชมระกา               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

             12. ดร.อุทัย                 อันพิมพ์               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

             13. ผศ.ดร.จตุรภัทร        วงศ์สิริสถาพร         มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

             14. ดร.ปริยานุช            ปัญญา                มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

             15. ผศ.ดร.ปานฉัตร        อาการักษ์             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

             16. ผศ.เสาวณี              ใจรักษ์                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

             17. ผศ.ปานตา             พิริยะจิตตะ           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

             18. ผศ.ฉวี                  สิงหาด                มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

             19. ผศ.ดร.ณัฏฐชา         หน่อทอง              มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             20. ผศ.ดร.บุญญเลขา      มากบุญ               มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             21. รศ.ดร.กุลทิพย์          ศาสตระรุจิ            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

             22. ผศ.ดร.อัศวิน           เนตโพธิ์แก้ว           สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

             23. รศ.ดร.พีระ             จิรโสภณ              มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             24. ผศ.ดร.ฐิตินัน           บุญภาพ คอมมอน    มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

             25. รศ.ดร.สุกัญญา         บูรณเดชาชัย          มหาวิทยาลัยบูรพา

             26. ผศ.ดร.จรรยา          เหลียวตระกูล         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

             27. ผศ.ดร.โสภาพร         กล่ำสกุล               มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

             28. ผศ.ดร.เสกสรร         สายสีสด               มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

             29. อาจารย์ ดร.สยามล    เทพทา                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

             30. ผศ.ดร.ประกอบศิริ     ภักดีพินิจ              มหาวิทยาลัยพะเยา

             31. นายภูธร                ภูมะธน                นักวิชาการอิสระ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.