เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

บทความภาษาไทย

บทความละ 1,000  บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

บทความภาษาอังกฤษ

บทความละ 2,000  บาท

 

กำหนดการฉบับที่ 1

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่

ถึง 1 มีนาคม 2560

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

10 เมษายน 2560

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

30 เมษายน 2560

รับเล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

30 มิถุนายน 2560

 

กำหนดการฉบับที่ 2

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่

ถึง 1 กันยายน 2560

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

10 ตุลาคม 2560

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

31 ตุลาคม 2560

รับเล่ม ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

25 ธันวาคม 2560

 

ค่าธรรมเนียมในการลงวารสารวิชาการ

           บทความที่ลงวารสารวิชาการ เปิดรับทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เจ้าของบทความต้องชำระค่าธรรมเนียมในการลงวารสาร วิทยาการจัดการปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จำนวนเงิน 1,000 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แดง บัญชี เลขที่บัญชี 988-000693-8 ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และแนบหลักฐานการโอนเงินผ่านระบบออนไลน์ หรือสำเนาหลักฐานส่งโทรสารได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 036-421448 และ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาบทความแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนด เจ้าของบทความต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคิดจากเงิน ค่าธรรมเนียมในการลงวารสารฯ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.