เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์

ISSN 1906-8824

วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัยได้ใช้เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัย โดยมุ่งเน้นในสาขาวิชาบริหารธุรกิจการบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลก

 

เจ้าของ                           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

บรรณาธิการ                   ผศ.ธนิดา            ภู่แดง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ        ผศ.พรรณนิภา     เดชพล

กองบรรณาธิการ           ศ.ประดิษฐ์          พงศ์ทองคำ           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                        รศ.ดร.นันทนา      แจ้งสุวรรณ์           มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                        รศ.ดร.ปาจรีย์       ผลประเสริฐ          มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

                                        รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ        มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                                        รศ.ปราณี              ตันประยูร             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

                                        ผศ.ดร.บรรจง       เจริญสุข               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

                                        ผศ.ดร.โสภาพร     กล่ำสกุล              มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

                                        ผศ.ดร.ณัฏฐชา     หน่อทอง             มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                        ผศ.เสาวณี           ใจรักษ์                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                        ผศ.ปานตา           พิริยะจิตตะ            มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

                                        ผศ.วนิดา             เพิ่มศิริ                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

                                        ดร.อัจฉรา            ผ่องพิทยา             มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                                        นายภูธร               ภูมะธน                   นักวิชาการอิสระ

ผู้ประสานงานและจัดทำ

                           นายกานต์             เชื้อวงศ์

                                       นางสาวสุจิรา       สาหา

                                       นางสาวขนิษฐา    สุกใส

                                       นายธานี                วราโภ  

                                       นางสาวพรพรรณ  นิยมจันทร์

พิมพ์ที่

บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด 4 ซ.สิรินธร 7  เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 0 2881 9890

 

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.