เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

รายชื่อเจ้าภาพ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

1. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  

2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

3. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

5. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

6. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

7. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

8. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

9. คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

10. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

11. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

12. คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

13. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

14. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

15. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

16. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

17. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

18. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

19. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

20. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

23. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

24.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

25.คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

26. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

28.คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 

29.บัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 

30.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 

 
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.