เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

          เลขที่ 321 ถนน นารายณ์มหาราช  ตำบล ทะเลชุบศร  อำเภอ เมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี15000

          โทรศัพท์/โทรสาร 0 3642 1448  เบอร์มือถือ 0 9008 4248

อีเมล์ conference2018@lawasri.tru.ac.thหรือhttp://m-journal.tru.ac.th

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.