เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

1 กันยายน 2560 

ประกาศเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน
2 - 31 ตุลาคม 2560

รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

 

12 ธันวาคม 2560

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

(Peer Review)

25 ธันวาคม 2560 

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

 

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

 

 
---------------------------------------------------
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.