เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

 

หลักการและเหตุผล

           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

         การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกิจกรรมทางวิชาการที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ขึ้นในวันที่  15-16 กุมภาพันธ์ 2561  โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ

 

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อจัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ

          2. เพื่อจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

          3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก

 

เป้าหมาย

          เชิงปริมาณ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 200 คน  

         เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 40 เรื่อง

         2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 40 เรื่อง

         3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 200 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

          วัน 15-16 กุมภาพันธ์ 2561

 

สถานที่ 

         ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 90 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.