เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

       

 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่3 

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561

ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

-------------------------

การลงทะเบียน

          ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ หรือผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย สามารถส่งแบบตอบรับเพื่อลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี 

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

          โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แดง บัญชีเลขที่ 988-000-693-8 ประเภทออมทรัพย์ โดยส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านระบบออนไลน์

 

ค่าลงทะเบียน

ประเภท

ค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงานวิจัย (คณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป)

      500  บาท

 

          หมายเหตุ  บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน (แต่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ 500 บาท)

 

          กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน ไม่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ หรือผู้สมัครที่  ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

ประกาศเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงาน 

วันที่ 1 กันยายน 2560

รับผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์

วันที่ 2 - 31 ตุลาคม 2560

(ขยายเวลารับบทความถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560)

แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

(Peer Review) 

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560

รับคืนบทความวิจัย (ฉบับแก้ไข)

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือก

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2561
 
---------------------------------------------------

หมายเหตุ  บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันที่ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน แต่เสียค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ 500 บาท

*ระบบมีปัญหาแจ้งได้ที่ LINE :  ponpun.n

 

DOWNLOAD TEMPLATE การจัดบทความ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.