เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

Template บทความวิจัย ------> ดาวน์โหลดที่นี่

Template บทความวิชาการ ------> ดาวน์โหลดที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------

ตัวอย่างบทความวิจัย ------> ดาวน์โหลดที่นี่

ตัวอย่างบทความวิชาการ ------> ดาวน์โหลดที่นี่

-----------------------------------------------------------------------------------------

ใบตอบรับเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ------> ดาวน์โหลดที่นี่

 

รูปแบบการเขียนบทความวิจัย

1. ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

­ขนาดกระดาษ A 4

­ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว

­ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า

­ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ตามที่กำหนด ดังนี้

๏ ชื่อเรื่อง

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

๏ ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

- ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลางและเว้น 1 บรรทัด

๏ บทคัดย่อ

- ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “ABSTRACT” ขนาด 16 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น             1 บรรทัด

- Text บทคัดย่อภาษาไทย ขนาด 14 point,กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

“ABSTRACT” ขนาด 16 point,กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด

- Text บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point,กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

๏ คำสำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของบทคัดย่อ และ ABSTRACTควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ 3 - 5 คำ ใช้ตัวอักษร ขนาด 14 point

๏ รายละเอียดของบทความ

- คำหลักบทความ 16 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

- หัวข้อย่อยขนาด 14 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

- ตัวอักษรขนาด 14 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวธรรมดา

รายละเอียดบทความ ประกอบด้วย บทนำ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย (ถ้ามี)ขอบเขตของการวิจัย วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย ข้อเสนอแนะ และเอกสารอ้างอิง

รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหาและคำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

๏ รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

ผู้แต่ง. ( ปี ). ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

ผู้แต่ง. ( ปีที่พิมพ์ ). ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.

ผู้แต่ง. ( ปี, เดือน ). ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้นเมื่อเดือน วัน, ปี

   จากชื่อฐานข้อมูล.

ผู้แต่ง. ( ปี ).  ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อวัน เดือน , ปี , จากชื่อเว็บไซต์ : URL

2. การส่งบทความ

          ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows (2010) บันทึกลงแผ่น CD-ROM ความยาวไม่เกิน  10 หน้า จำนวน 1 แผ่น พร้อมต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 และส่งมาทางอีเมลล์ : researchmcru@gmail.com

 

          ผู้ประสานงาน นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์  โทรศัพท์ 081-3588386 , 032-720536-9 ต่อ 1080, 1082

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

รูปแบบการเขียนบทความวิชาการ

1. ข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับ

­ขนาดกระดาษ A 4

­ขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบล่าง 1 นิ้ว ขอบซ้าย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1 นิ้ว

­ระยะระหว่างบรรทัด  หนึ่งเท่า

­ตัวอักษรใช้ TH SarabunPSK ตามที่กำหนด ดังนี้

๏ ชื่อเรื่อง

- ภาษาไทย ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

- ภาษาอังกฤษ ขนาด 18 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา

๏ ชื่อผู้เขียน (ทุกคน)

- ชื่อผู้เขียนภาษาไทย ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลาง, ที่อยู่ผู้เขียน ขนาด 14 point, กำหนดกึ่งกลางและเว้น 1 บรรทัด

๏ สาระสังเขป

- ชื่อ “สาระสังเขป” และ “SUMMARY” ขนาด 16 point, กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด

- Text สาระสังเขปภาษาไทย ขนาด 14 point,กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

“SUMMARY” ขนาด 16 point,กำหนดกึ่งกลาง, ตัวหนา และเว้น 1 บรรทัด

- Text สาระสังเขปภาษาอังกฤษ ขนาด 14 point,กำหนดชิดขอบ, ตัวธรรมดา

๏ คำสำคัญ ให้พิมพ์ต่อจากส่วนของสาระสังเขป และ SUMMARYควรเลือกคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบทความประมาณ 3 - 5 คำ ใช้ตัวอักษร ขนาด 14 point

๏ รายละเอียดของบทความ

- คำหลักบทความ 16 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

- หัวข้อย่อยขนาด 14 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวหนา

- ตัวอักษรขนาด 14 point,กำหนดชิดซ้าย, ตัวธรรมดา

รายละเอียดบทความ ประกอบด้วย บทนำ เนื้อความ สรุปและเอกสารอ้างอิง

รูปภาพและตาราง กรณีรูปภาพและตาราง หัวตารางให้จัดชิดซ้ายของคอลัมน์ คำบรรยายรูปภาพให้อยู่ใต้รูปภาพ และจัดกึ่งกลางคอลัมน์ เนื้อหาและคำบรรยายภาพ ใช้ตัวอักษรขนาด 14 point ตัวปกติ

๏ รูปแบบการพิมพ์เอกสารอ้างอิง

ผู้แต่ง. ( ปี ). ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์.

ผู้แต่ง. ( ปีที่พิมพ์ ). ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า.

ผู้แต่ง. ( ปี, เดือน ). ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้า. สืบค้นเมื่อเดือน วัน, ปี

   จากฐานข้อมูลชื่อฐานข้อมูล.

ผู้แต่ง. ( ปี ).  ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อวัน เดือน , ปี , จากชื่อเว็บไซต์ : URL

2. การส่งบทความ

          ผู้นำเสนอผลงานต้องส่งไฟล์ต้นฉบับที่เป็น Microsoft Word for Windows (2010) บันทึกลงแผ่น CD-ROM ความยาวไม่เกิน  10 หน้า จำนวน 1 แผ่นพร้อมต้นฉบับ จำนวน 1 ชุด มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 70150 และส่งมาทางอีเมลล์ : researchmcru@gmail.com

 

          ผู้ประสานงาน นางสาวกานต์สิรี ปานสวัสดิ์  โทรศัพท์ 081-3588386 , 032-720536-9 ต่อ 1080, 1082

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.