เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)

วันนี้ - 7 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ

วันที่ 31 มกราคม 2562

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/ บทความวิชาการฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

นำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2562

*หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สามารถตรวจสอบการแจ้งผลการพิจารณาของท่านได้ในระบบออนไลน์ หรืออีเมลที่ได้ทำการสมัครเพื่อส่งบทความได้ตั้งแต่ วันที่ 22 มกราคม 2562 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.