เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการ

วัน เดือน ปี

เปิดรับใบสมัครและบทความวิจัย/บทความวิชาการฉบับเต็ม (Full Paper)

วันนี้ - 5 มกราคม 2561

แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกบทความวิจัย/บทความวิชาการ

วันที่ 31 มกราคม 2561

ส่งผลงานฉบับแก้ไขพร้อมไฟล์บทความวิจัย/ บทความวิชาการฉบับเต็ม และไฟล์ Power Point  2010 สำหรับการนำเสนอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

วันสุดท้ายของการโอนเงินค่าลงทะเบียน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

นำเสนอบทความวิจัย/ บทความวิชาการ

วันที่ 1 มีนาคม 2561
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.