เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6

“การเกษตรก้าวไกล  สังคมไทยยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

 

1. หลักการและเหตุผล

         นโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรได้พัฒนาเจริญก้าวหน้าไปตามแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และบังเกิดผลสนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่าง ๆ  

         การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชน

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ

2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ  และประสบการณ์ในการวิจัย

2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

 

3. กำหนดการจัดประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2561

 

4. สถานที่

อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ

 

6. รูปแบบการดำเนินการ

6.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture)

6.2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

6.3 นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Thailand Research Expo 2016 และ 2017 Award

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติ

9.2 มีพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัย

9.3 มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการในระดับประเทศ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.