เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8

วิจัยแบบบูรณาการ สรรค์สร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี

 

1. หลักการและเหตุผล

         นโยบายสำคัญยิ่งประการหนึ่งของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ได้แก่ การสนับสนุนให้ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆ ทั่วราชอาณาจักรได้พัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้าไปตามแนวทางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น และบังเกิดผลตอบสนองนโยบายส่วนกลางในด้านต่าง ๆ  

         การจัดประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้สู่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ โดยการจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการสู่สาธารณชนเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

2.2 เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  นักวิจัย  และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพงานวิจัยและงานวิชาการ

2.3 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีปฏิบัติ  และประสบการณ์ในการวิจัย

2.4 เพื่อสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการภายในประเทศ

 

3. กำหนดการจัดประชุม

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2563

 

4. สถานที่

อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 

5. กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นักวิจัย และบุคคลที่สนใจ

 

6. รูปแบบการดำเนินการ

6.1 การบรรยายพิเศษ (Keynote lecture)

6.2 การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral presentation)

6.3 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการสู่สาธารณชนในระดับชาติ

7.2 มีพื้นที่ให้นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และแนวความคิดในการวิจัย

7.3 มีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยและนักวิชาการในระดับประเทศ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.