เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
ปี 2559 ฉบับที่ 1
ปี 2559 ฉบับที่ 2
ปี 2560 ฉบับที่ 1
ปี 2560 ฉบับที่ 2
ปี 2561 ฉบับที่ 1
ปี 2561 ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับที่ 1
ปี 2562ฉบับที่ 2
ปี 2562 ฉบับเพิ่มเติม

วารสารลวะศรี

ISSN 2586-8705

 

วารสารลวะศรีเป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ศึกษา ของคณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยมีขอบเขตเนื้อหาในสาขาวิชาการศึกษา บริหารธุรกิจ การบัญชี นิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม และสหวิทยาการด้านด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กำหนดออกเผยแพร่

ปีละ 2 ฉบับ: ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน); ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม)

เกณฑ์ในการพิจารณาตีพิมพ์

        1.  เนื้อหาของต้นฉบับมีคุณภาพตามหลักวิชาการในสาขาวิชานั้นๆ และประกอบด้วยองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

        2.  เนื้อหาของต้นฉบับมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารลวะศรี

        3.  ต้นฉบับที่ส่งมาเพื่อขอตีพิมพ์ในวารสารลวะศรีต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดวารสารหนึ่งมาก่อน หรือ ไม่อยู่ในระหว่างการเสนอขอตีพิมพ์ในวารสารอื่น

        4.  เนื้อหาในต้นฉบับทั้งหมด ควรเกิดจากการสังเคราะห์โดยผู้เขียนเอง ไม่ได้คัดลอกหรือตัดทอนมาจากผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือ ปราศจากการอ้างอิงที่เหมาะสม

        5.  ผู้เขียนต้องเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารลวะศรีกำหนด

กระบวนการดำเนินงาน

        1.  กองบรรณาธิการเปิดรับต้นฉบับระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนธันวาคม

        2.  กองบรรณาธิการประชุมเพื่อพิจารณาความสอดคล้องของต้นฉบับกับวัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสารลวะศรีรวมถึงตรวจสอบความสมบูรณ์ความถูกต้องในการจัดรูปแบบตามเกณฑ์ของวารสาร และคุณภาพทางด้านวิชาการ เป็นต้น

        3.  กองบรรณาธิการออกจดหมายปฏิเสธการตีพิมพ์ไปยังผู้เขียนในกรณีที่ต้นฉบับนั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางวารสารกำหนด

        4.  ในกรณีที่ต้นฉบับผ่านการพิจารณา  กองบรรณาธิการจะดำเนินการจัดส่งต้นฉบับไปยังผู้ทรงคุณวุฒิ  (Peer review)  ในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อทำการอ่านประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ต้นฉบับที่จะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารลวะศรีต้องผ่านการพิจารณาเห็นควรให้ตีพิมพ์เผยแพร่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน

        5. หากผู้ทรงคุณวุฒิท่านใดท่านหนึ่งประเมินผลไม่ผ่าน กองบรรณาธิการ จะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่ 3 เป็นผู้ประเมินตัดสิน  

        6.  กองบรรณาธิการสรุปผลการประเมินคุณภาพต้นฉบับของผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดส่งไปยังผู้เขียน เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข โดยให้ส่งต้นฉบับที่แก้ไขเรียบร้อยแล้ว ผ่านมายังระบบของวารสาร

        6.  กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องของการแก้ไขเนื้อหา ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด

        7.  กองบรรณาธิการออกหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ และทำการเผยแพร่ต้นฉบับที่ได้รับการตอบรับการตีพิมพ์แล้ว ไปยังผู้เขียน

        8. กองบรรณาธิการดำเนินการรวบรวมต้นฉบับที่จะตีพิมพ์ในวารสารลวะศรีและตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนจัดส่งโรงพิมพ์เพื่อจัดทำวารสารและตีพิมพ์

        9. กองบรรณาธิการรับวารสารลวะศรี ฉบับที่จัดรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงพิมพ์ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนทำการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่งวารสารฉบับตีพิมพ์ดังกล่าวให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.