เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

การติดต่อสอบถาม

ผู้ประสานงาน   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวน์มนัส  ประภักดี  โทร.081-274-2130

 

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ  100600

โทร. 02-473-7000 ต่อ 2304 และ 2309 โทรสาร. 02-466-6539

อีเมล์ musicconference.bsru@gmail.com

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.