เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

ปฏิทินการจัดประชุม

 

ลำดับ

กิจกรรม

กำหนดเวลา

ลงทะเบียน

รอบที่ 1*

ลงทะเบียน

รอบที่ 2**

1.

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ธ.ค. 2562เป็นต้นไป

2.

เปิดรับลงทะเบียน

ผลงานวิชาการทางดนตรี

 • บทคัดย่อ/บทความวิชาการ
 • บทคัดย่อ/บทความวิจัย

ผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

พร้อมอรรถาธิบาย

2 ม.ค. – 29 ก.พ. 2563

1 – 30เม.ย. 2563

3.

สิ้นสุดการรับลงทะเบียน

29 ก.พ. 2563

30เม.ย. 2563

4.

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

1 – 31มี.ค. 2563

1 – 31พ.ค. 2563

5.

แจ้งผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี

1 – 5เม.ย. 2563

1 – 5มิ.ย. 2563

6.

แก้ไขผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิ

6 – 19เม.ย. 2563

6 – 18มิ.ย. 2563

7.

ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์

19 เม.ย. 2563

18มิ.ย. 2563

8.

ประชุมวิชาการ

17 ก.ค. 2563

หมายเหตุ

* ลงทะเบียนรอบที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563

** ลงทะเบียนรอบที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30เม.ย. 2563

            ***ส่งผลงานในรูปแบบ .doc และ .pdf โดยตั้งชื่อผลงานเป็นชื่อ/นามสกุลของตนเอง และ Upload ในระบบลงทะเบียนได้ที่เว็ปไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/musiccon/

****ชำระค่าลงทะเบียนให้โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี นายเชาวน์มนัส
ประภักดี และ/หรือ นางสาวณัฐศรัณย์  ทฤษฎิคุณ และ/หรือ นางสาวสุพัตรา  วิไลลักษณ์ เลขที่บัญชี 427-038459-7
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

***** ส่งหลักฐานการชำระเงิน โดยการ upload หลักฐานการชำระเงินในระบบลงทะเบียน

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนรอบที่ 1 ชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 29 ก.พ. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

 • ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                           คนละ   2,500 บาท
 • นิสิต นักศึกษา                                                   คนละ   2,000 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

·ลงทะเบียนรอบที่ 2 ชำระค่าลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 – 30เม.ย. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

 • ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                           คนละ   3,000 บาท
 • นิสิต นักศึกษา                                                   คนละ   2,500 บาท

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป                   ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

·ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ในวันที่ 17 ก.ค. 2563

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

 • นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป          คนละ   300 บาท

 

หมายเหตุ

 1. ทุกบทความที่ได้รับการตอบรับให้นำเสนอในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีระดับชาติ จะต้องลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอบทความและการตีพิมพ์
 2. ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์และผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี การบรรยาย การบรรยายพิเศษ และการเสวนา โดยจะได้รับ
 3. ผู้นำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์สามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี การบรรยาย การสัมมนา และการเสวนา โดยจะได้รับหนังสือบทคัดย่อ เอกสารประกอบการสัมมนา เอกสารบทความทางวิชาการจากการประชุม (Proceedings) ในรูปแบบดิจิตอล แผนที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมดนตรีฝั่งธนบุรี เกียรติบัตร ของที่ระลึกจากการประชุม อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
 4. ผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้ารับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี การบรรยาย การสัมมนา และการเสวนา โดยจะได้รับหนังสือบทคัดย่อ เอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน และอาหารว่าง
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.