เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีระดับชาติ ครั้งที่  1

“ดนตรี ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม”

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

          วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หลักการและเหตุผล

“ดนตรี” ถือเป็นผลิตผลทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ และได้เข้าไปแทรกซึมอยู่
ทั่วทุกวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคม บนพื้นที่และเวลาที่มีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปตามสภาวะแวดล้อม แม้ดนตรีจะมิได้เป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของมนุษย์ที่ใช้ในการดำรงชีวิต แต่ศาสตร์สุนทรียะ
ทางดนตรีนี้กับเป็นสิ่งที่มนุษย์มิอาจที่จะตัดขาดหรือแยกออกจากชีวิตของมนุษย์ได้ นักวิชาการจำนวนมากได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งต่อการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ในแต่ละสังคมทั่วโลกซึ่งสืบเนื่องมาแต่ครั้งบรรพกาลกระทั่งปัจจุบัน โดยพบว่ามนุษย์ต่างใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งประเด็นสำคัญดังกล่าวนี้ถือเป็นประเด็นที่ชี้ชัดและมีหลักฐานทางดนตรีที่เป็นประจักษ์ ทั้งที่ในลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม ซึ่งมนุษย์ทุกยุคสมัยต่างเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้เสพสุนทรียศาสตร์ทางดนตรี
ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนถึงความสำคัญของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีที่ดำรงอยู่ควบคู่กับชีวิตของผู้คนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและเชื่อมโยงไปถึงสิ่งแวดล้อม

ในมิติด้านสังคม ดนตรีถือเป็นผลิตผลของสังคมที่มีวัฒนธรรมเป็นส่วนประกอบ ไม่ว่าจะเป็นดนตรีชนิดใดหรือมีรูปลักษณ์ในลักษณะไหน ก็ล้วนแต่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมในลักษณะใดลักษณะหนึ่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีความแตกต่างกันทางเวลา สถานที่ ไม่ว่าสังคมนั้นจะมีอายุสั้นหรือยืนยาว สมาชิกในสังคม
ก็สามารถที่จะผลิตดนตรีหรือมีดนตรีเป็นเครื่องประกอบการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยเสมอ ดนตรีบางชนิดคงรูปมีการปรับเปลี่ยนได้ยาก แต่ในขณะเดียวกันดนตรีบางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเงื่อนไขของบริบททางสังคมวัฒนธรรม ตามวิถีการดำเนินชีวิต ความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง และสภาพแวดล้อม นอกจากนั้นดนตรียังสามารถที่จะสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะทางสังคมวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของผู้คนในสถานการณ์หรือปรากฎการณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามเงื่อนไขและปัจจัยที่สังคมวัฒนธรรมกำลังเผชิญอยู่

ด้วยความสำคัญของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีที่ได้เชื่อมโยงไปถึงการทำความเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิต
ของผู้คน สภาวะทางสังคม และสภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ ดนตรีจึงถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบชิ้นสำคัญในการศึกษาโดยนักวิชาการและผู้สนใจในมนต์เสน่ห์อันน่าหลงไหลของสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีมาโดยตลอดทุกยุคสมัย
ทั้งการศึกษาและการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระด้านดนตรี โครงสร้างดนตรี รูปแบบดนตรี วิธีการประสานเสียง ความรู้เกี่ยวกับระบบเสียง การประพันธ์ การฝึกปฏิบัติ และการแสดง ฯลฯ และในอีกด้านหนึ่งดนตรีถูกนำมาใช้ในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงพฤติกรรมของมนุษย์และสังคมผ่านการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีในมิติทางสังคม ที่ดนตรีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อาทิ มิติด้านการเมือง
การปกครอง ประเพณีพิธีกรรม อัตลักษณ์ของกลุ่มหรือชาติพันธุ์ ดนตรีบำบัด ประเด็นเรื่องเพศ และอื่นๆ ที่มีการนำดนตรีเข้าไปใช้ในการขับเคลื่อนผู้คน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบชีวิตของมนุษย์

วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจหลัก
ในการขับเคลื่อนสังคมด้วยหลักทางวิชาการดนตรี มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอการประชุมวิชาการ
และนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรีระดับชาติ ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ “ดนตรี ผู้คน ชุมชน สิ่งแวดล้อม”
ที่ผนวกการประชุมดังกล่าวเข้ากับวาระสำคัญของการจัดการเรียนการสอนด้านดนตรีครบรอบ 50 ปี
ดนตรีบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีรูปแบบของการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ทางดนตรี เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดพื้นที่ให้กับนักวิชาการและผู้สนใจได้ทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระของดนตรี วิถีการดำเนินชีวิตอันหลากหลายของผู้คน และขยายผลไปสู่สภาวะแวดล้อม ผ่านการศึกษาวัฒนธรรมดนตรี จากประเด็นการศึกษาต่างๆ ที่นักวิชาการและผู้สนใจให้ความสนใจและจะได้นำเสนอ แลกเปลี่ยน และถกเถียงบนพื้นฐานของการรับฟังเหตุผลและข้อมูล ซึ่งจะอำนวยประโยชน์ไปสู่แวดวงวิชาการดนตรีของประเทศให้เกิดความเข้มแข็ง บนพื้นฐานแห่งสุนทรียศาสตร์ทางดนตรีที่ขับเคลื่อนไปพร้อมกับวิถีชีวิตของผู้คนและสิ่งแวดล้อมสืบไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจได้นำเสนอผลงานวิชาการ
  และผลงานสร้างสรรค์ด้านดนตรีสู่สาธารณชน
 2. เพื่อเป็นพื้นที่ในเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านวิชาการดนตรีสำหรับนิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ และผู้สนใจ
 3. เพื่อเกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือนักวิชาการระหว่างสถาบันและองค์กรต่างๆ
 4. เพื่อร่วมฉลองในวาระครบรอบ 50ปี แห่งการจัดการเรียนการสอนดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

 

กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมประชุม

 • คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 300คน
 • จำนวนบทความ/ผลงาน 100 ผลงาน

 

วัน/สถานที่จัดงาน

 • วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563
 • วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ผู้เข้าร่วมการประชุมได้นำเสนอและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านการศึกษาดนตรี บนฐานของข้อมูล ประเด็น ปัญหา และแนวคิดอันหลากหลายทางวิชาการ
 2. สร้างเครือข่ายและเพิ่มแหล่งอ้างอิงข้อมูลความรู้ทางวิชาการดนตรี โดยนิสิต/นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการและผู้สนใจ
 3. เกิดองค์ความรู้ด้านวิชาการดนตรีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผล อันจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมวิชาการดนตรีของประเทศสู่สากล
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.