เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 1 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1
วารสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบ้านสมเด็จ มีวัตถุประสงค์เป็นสื่อกลางในเผยแพร่ความรู้และผลงานวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โลจิสติกส์การจัดการอุตสาหกรรมและ วิศวกรรมศาสตร์ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีทางด้านอาหารและศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม)

 

หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ ในวารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีบ้านสมเด็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 มีนาคม ถึง 5 มีนาคม 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

10 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

12 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

1 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน-เดือน-ปี

การส่งบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ตรวจสอบรูปแบบการเขียนบทความ

1 กันยายน ถึง 10 กันยายน 2566

ผู้ทรงพิจารณาบทความ

11 กันยายน ถึง 15 ตุลาคม 2566

แก้ไขตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ

(สำหรับบทความที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน)

16 ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม 2566

กองบรรณาธิการแจ้งผลการตีพิมพ์

15 พฤศจิกายน 2566

กำหนดออกวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

30 ธันวาคม 2566

 

วัตถุประสงค์

วารสารวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นแหล่งรวบรวมผลงานทางวิชาการ บทความ และงานวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ และยกระดับวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล (TCI) เพื่อให้สามารถใช้อ้างอิงและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพในเชิงวิชาการให้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา อันจะเป็นประโยชน์แก่คณาจารย์ นักศึกษาและบุคคลผู้ให้ความสนใจ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.