เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา            เกณฑ์มา                     ประธานที่ปรึกษา

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์             วัฒนานิมิตกูล              กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย         มหาบรรพต                 กรรมการ

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร            อินทรสมพันธ์              กรรมการและเลขานุการ

 

คณะกรรมการอำนวยการ

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา            เกณฑ์มา                   ประธานกรรมการ

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์             วัฒนานิมิตกูล              กรรมการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย         มหาบรรพต                กรรมการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์วิภา        ดิลกสัมพันธ์                กรรมการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิษณุ                 บางเขียว                   กรรมการ

๖. รองศาสตราจารย์ ปรียานุช               กิจรุ่งโรจน์เจริญ           กรรมการ

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลาวัลย์               ฟุ้งขจร                     กรรมการ

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล            สุ่นสวัสดิ์                   กรรมการ

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี             มีแก้วกุญชร                กรรมการ

๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา         วิไลลักษณ์                  กรรมการ

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลิต                วณิชยานันต์               กรรมการ

๑๒. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร                     ทองคำสุก                  กรรมการ

๑๓. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์                       ทองสิน                     กรรมการ

๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร          อินทรสมพันธ์              กรรมการและเลขานุการ

 

กองบรรณาธิการ

๑. อาจารย์ศศิกัญชณา                           เย็นเอง                        บรรณาธิการ

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา           วิไลลักษณ์                   กองบรรณาธิการ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา           ผ่องพิทยา                    กองบรรณาธิการ

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์         แสงเลิศอุทัย                 กองบรรณาธิการ

๕. อาจารย์ ดร.ราชันย์                            บุญธิมา                        กองบรรณาธิการ

๖. อาจารย์พรชัย                                    แคล้วอ้อม                    กองบรรณาธิการ

๗. อาจารย์เติมยศ                                 เสนีวงศ์อยุธยา         กองบรรณาธิการ

๘. อาจารย์กษิด์เดช                              เนื่องจำนงค์                  กองบรรณาธิการ
 

คณะทำงานฝ่ายประสานงาน การเงินและงบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่วารสาร

๑. อาจารย์ศศิกัญชณา                       เย็นเอง                     ประธาน

๒. อาจารย์วิเชียร                             ทุวิลา                       รองประธาน

๓. อาจารย์รวยทรัพย์                         เดชชัยศรี                   กรรมการ

๔. อาจารย์กษิด์เดช                           เนื่องจำนงค์                กรรมการ

๕. นายจักรพงษ์                              เกตุจำปา                   กรรมการ

๖. นายบุรินทร์                                อรรถกรปัญญา            กรรมการ

๗. นางสาวชญาดา                            ลาภมงคลนาวิน            กรรมการ

๘. นางสาวอุไร                                บุญพรม                    กรรมการ

๙. นายชัยยงค์                                แจ่มรัสมี                             กรรมการ

๑๐. นางสุรีย์พร                               ปาละพันธ์                 กรรมการ

๑๑. นางสาวชมนภัส                          เพ็ญสว่าง                  กรรมการ

๑๒. นายธีระศักดิ์                             ธีรวัจณนาภา              กรรมการ

๑๓. นางสาวจุฑามาศ                        ถนอมรูป                   กรรมการ

๑๔. นางสาวศิริวรรณ                         เนียมสุวรรณ์               กรรมการ

๑๕. นายสุพล                                 แซ่อึ้ง                       กรรมการ

๑๖. นางสาวภัสรา                            ลิ่มสกุล                     กรรมการ

๑๗. นางสุยินดี                                โสมทรัพย์                  กรรมการ

๑๘. นางสาวจิรฐาทิพย์                       วัฒนพานิช                 กรรมการ

๑๙. นางสาวพรวิภา                          เสือสมิง                     กรรมการและเลขานุการ

 

คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายศิลปกรรม

๑. อาจารย์วรุตม์                              พลอยสวยงาม             ประธาน

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิเรก                  อัคฮาด                     รองประธาน

๓. นายชัยยงค์                                แจ่มรัสมี                             กรรมการ

๔. นายวสุธร                                  ธโนทัยวิจิตร               กรรมการ

๕. นายบุรินทร์                                อรรถกรปัญญา            กรรมการและเลขานุการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.