เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบการเผยแพร่
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสาร
ปีที่ xx ฉบับที่ 1
ปีที่ xx ฉบับที่ 2

 

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

วารสารครุศาสตร์สาร (Journal of Educational Studies)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

          เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

 

2. กำหนดออก

          ปีละ 2 ฉบับ

–ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

–ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

 

3. บทความที่รับตีพิมพ์

          1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ 1. บทความวิชาการ 2. วิทยานิพนธ์ปริทัศน์ 3. บทความวิจัยจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ 4. บทความปริทัศน์ 5. บทความพิเศษ

          2. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของสารสารอื่น

          3. ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

 

4. การส่งบทความ

          1. ส่งบทความผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สารเท่านั้น http://ejs.bsru.ac.th

          2. ท่านสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สาร

          3. ทุกบทความที่ตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2คน ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์

          4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิไม่คืนบทความในทุกกรณี

          5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารครุศาสตร์สารเป็นอภินันทนาการ 3 เล่ม

 

5. ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ

          1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window

          2. ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ 1 นิ้ว

          3. ตัวอักษร ใช้อักษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)

             • ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา

             • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา

             • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา

                   - รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

                   - คำสำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของคำสำคัญเป็นตัวธรรมดา

             • บทความ

                   - หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

                   - หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

                   - ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

                   - ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น

 

6. การอ้างอิง

          1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

             1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์: เลขหน้าที่ปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

             1.2 ผู้เขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล ส่วนผู้เขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล ดังตัวอย่าง

 

          - โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับ

มาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (แมนเกล 2546: 127)

          - สุมาลี วีระวงศ์ (2552: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

 

          2. บรรณานุกรม (Bibliography)

          - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้

 

ชื่อ-สกุลผู้แต่ง. \ (ปีพิมพ์). \ ชื่อหนังสือ. \ ครั้งที่พิมพ์. \ เมืองที่พิมพ์: \ สำนักพิมพ์.

2.1 หนังสือ

ตัวอย่าง

ประพันธ์ ผาสุขยืด. (2548). การจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ใยไหม.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เชษฐ์ ติงสัญชลี, และกษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2558). สองศตวรรษวัดทรงธรรม พระอาราม

หลวงคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สุมาลี วีระวงศ์. (2552). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

Greenthal, Kathryn, Kozal, Paula M., and Ramirez, Jan Seidler. (1986). American figurative 

sculpturein the Museum of Fine Arts, Boston. 2nd ed. Boston: Museum of Fine Arts.

2.2 บทความวารสาร

 

ชื่อ-สกุลผู้เขียน. \ (ปี) \ ชื่อบทความ. \ ชื่อวารสาร \ ปีที่, \ (ฉบับที่) \ : \ หน้าที่ปรากฏบทความ.

 ตัวอย่าง

กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2557). พิธีรำเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (เมืองนครเขื่อนขันธ์). ศิลปวัฒนธรรม 35

          (2) : 47-53.

Shani, A., Sena, J., and Olin, T. (2003). Knowledge management and new product   

         development: a studyof two companies. European Journal of Innovation

         Management 6 (3) : 137-149.

 

2.3 วิทยานิพนธ์

 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. \ (ปีการศึกษา). \ ชื่อวิทยานิพนธ์. \ ระดับปริญญา \ สาขาวิชาหรือภาควิชา \

         คณะ \ มหาวิทยาลัย.

 ตัวอย่าง

กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2557). การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา การเล่น

สะบ้าบ่อน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญส่ง หาญพานิช. (2546). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

          2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

 

ชื่อผู้เขียน. \ (ปีที่พิมพ์) \ ชื่อเรื่อง. \[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง]. \สืบค้นเมื่อ \ วัน \เดือน \ ปี. \    

          จาก \ แหล่งข้อมูลหรือ URL

 ตัวอย่าง

สรรัชต์ ห่อไพศาล. (2552). นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่:

         กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ

         1พฤษภาคม 2553. จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.

De Huff, E. W. (2009). Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. [Online]. Retrieved

         January 8, 2010. From http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/

         taytay.html.

 

2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

 

Author, A. A., & Author, B. B. \ (Date of publication). \ Title of article. \ Title of Journal

           \ volume (number) : pages. \ [Online]. \ Retrieved …month date, year. \    

           from….source or URL….

 ตัวอย่าง

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of    

           Buddhist Ethics8 (3) : 13-15. [Online]. Retrieved March 2, 2009. from

            http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.

Webb, S. L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business Reports 17 (5) : 11-14.

            [Online].Retrieved January 15, 2005. from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

 

2.4.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ

 

ชื่อผู้สร้าง \(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้กำกับ \(ผู้กำกับ). \(ปีที่สร้าง). \ชื่อเรื่อง \[ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ]. \

ประเทศที่เป็นผู้สร้าง: \บริษัทผู้สร้าง.

 ตัวอย่าง

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). (2544). โหมโรง[ภาพยนตร์]. ไทย: สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล.

King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director). (2010). The tourist[Motion

picture]. United States of America: Columbia Pictures.

หมายเหตุเครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ

 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.