เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

รายละเอียดการเตรียมบทความเพื่อส่งตีพิมพ์

วารสารครุศาสตร์สาร (Journal of Educational Studies)

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

 

1. วัตถุประสงค์การจัดพิมพ์

          เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ การบริหารการศึกษา ภาษาและการสื่อสารเพื่อการศึกษา สังคมศาสตร์เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา คณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
การวัดผลและประเมินผล ตลอดจนเป็นการนำเสนอองค์ความรู้และข้อค้นพบจากการศึกษาและวิจัยทางด้านการศึกษา บทความหรือข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ได้ผ่านการกลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในวารสารเล่มนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน บรรณาธิการ และกองบรรณาธิการไม่จำเป็นต้องเห็นพ้องและไม่ถือเป็นความรับผิดชอบ

 

2. กำหนดออก

          ปีละ 2 ฉบับ

–ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม-มิถุนายน)

–ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

 

3. บทความที่รับตีพิมพ์

          1. บทความที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ 1. บทความวิชาการ 2. วิทยานิพนธ์ปริทัศน์ 3. บทความวิจัยจากงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ต้นฉบับ 4. บทความปริทัศน์ 5. บทความพิเศษ

          2. เป็นผลงานใหม่ที่ยังไม่เคยพิมพ์เผยแพร่ในสื่อใด ๆ มาก่อนหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาของสารสารอื่น

          3. ความยาวไม่เกิน 16 หน้า

 

4. การส่งบทความ

          1. ส่งบทความผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สารเท่านั้น http://ejs.bsru.ac.th

          2. ท่านสามารถติดตามและทราบผลการประเมินผ่านระบบวารสาร e-Journal ของวารครุศาสตร์สาร

          3. ทุกบทความที่ตีพิมพ์ จะได้รับการกลั่นกรองจากกองบรรณาธิการ และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2คน ทั้งนี้กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงแก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์

          4. กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิไม่คืนบทความในทุกกรณี

          5. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ผู้เขียนจะได้รับวารสารครุศาสตร์สารเป็นอภินันทนาการ 3 เล่ม

 

5. ข้อกำหนดการเตรียมต้นฉบับ

          1. ขนาดกระดาษ A4 พิมพ์ด้วย Microsoft Word for Window

          2. ระยะห่างจากขอบบนและซ้ายของกระดาษ 1.25 นิ้ว จากขอบล่างและขวาของกระดาษ 1 นิ้ว

          3. ตัวอักษร ใช้อักษรโบรวาลเลีย นิว (Browallia New)

             • ชื่อเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 16 พอยท์ กลางหน้า ตัวหนา

             • ชื่อผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขวา ตัวหนา

             • บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

                   - ชื่อ “บทคัดย่อ” และ “Abstract” ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา

                   - รายละเอียดบทคัดย่อ ขนาด 14 พอยท์ ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

                   - คำสำคัญ (Keyword) ขึ้นบรรทัดใหม่ ขนาด 14 พอยท์ ชิดซ้าย ตัวหนา ส่วนข้อความของคำสำคัญเป็นตัวธรรมดา

             • บทความ

                   - หัวข้อใหญ่ เว้น 1 บรรทัด ชิดซ้าย ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

                   - หัวข้อรอง ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ขนาด 14 พอยท์ ตัวหนา

                   - ข้อความ ย่อหน้า 0.5 นิ้ว ชิดขอบซ้าย-ขวา ตัวธรรมดา

                   - ใช้ตัวเลขอารบิคเท่านั้น

 

6. การอ้างอิง

          1. การอ้างอิงในเนื้อหาใช้ระบบนาม-ปี (Name-year Reference)

             1.1 การอ้างอิงในเนื้อหาจากสื่อทุกประเภท ลงในรูปแบบ “ชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์: เลขหน้าที่ปรากฏ” อยู่ในเครื่องหมายวงเล็บเล็ก

             1.2 ผู้เขียนคนไทยลงชื่อ-สกุล ส่วนผู้เขียนชาวต่างชาติลงเฉพาะนามสกุล ดังตัวอย่าง

 

          - โสเกรติสย้ำว่าการอ่านสามารถจุดประกายได้จากสิ่งที่นักอ่านรู้อยู่แล้วเท่านั้นและความรู้ที่ได้รับ

มาไม่ได้มาจากตัวหนังสือ (แมนเกล 2546: 127)

          - สุมาลี วีระวงศ์ (2552: 37) กล่าวว่า การที่ผู้หญิงจะไปสื่อชักผู้ชายมาบ้านเรือนของตัวเองทั้งๆ ที่เขายังไม่ได้มาสู่ขอนั้น เป็นเรื่องผิดขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

 หมายเหตุ: ทุกรายการที่อ้างอิงในเนื้อหา ต้องปรากฏในรายการบรรณานุกรมเสมอ

 

          2. บรรณานุกรม (Bibliography)

          - การเขียนบรรณานุกรมใช้รูปแบบของ APA (American Psychology Association) ดังตัวอย่างตามชนิดของเอกสารดังนี้

 

ชื่อ-สกุลผู้แต่ง. \ (ปีพิมพ์). \ ชื่อหนังสือ. \ ครั้งที่พิมพ์. \ เมืองที่พิมพ์: \ สำนักพิมพ์.

2.1 หนังสือ

ตัวอย่าง

ประพันธ์ ผาสุขยืด. (2548). การจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ใยไหม.

ศักดิ์ชัย สายสิงห์, เชษฐ์ ติงสัญชลี, และกษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2558). สองศตวรรษวัดทรงธรรม พระอาราม

หลวงคู่เมืองนครเขื่อนขันธ์.กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
สุมาลี วีระวงศ์. (2552). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์.

Greenthal, Kathryn, Kozal, Paula M., and Ramirez, Jan Seidler. (1986). American figurative 

sculpturein the Museum of Fine Arts, Boston. 2nd ed. Boston: Museum of Fine Arts.

2.2 บทความวารสาร

 

ชื่อ-สกุลผู้เขียน. \ (ปี) \ ชื่อบทความ. \ ชื่อวารสาร \ ปีที่, \ (ฉบับที่) \ : \ หน้าที่ปรากฏบทความ.

 ตัวอย่าง

กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2557). พิธีรำเจ้าพ่อหลักเมืองพระประแดง (เมืองนครเขื่อนขันธ์). ศิลปวัฒนธรรม 35

          (2) : 47-53.

Shani, A., Sena, J., and Olin, T. (2003). Knowledge management and new product   

         development: a studyof two companies. European Journal of Innovation

         Management 6 (3) : 137-149.

 

2.3 วิทยานิพนธ์

 

ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์. \ (ปีการศึกษา). \ ชื่อวิทยานิพนธ์. \ ระดับปริญญา \ สาขาวิชาหรือภาควิชา \

         คณะ \ มหาวิทยาลัย.

 ตัวอย่าง

กษิด์เดช เนื่องจำนงค์. (2557). การจัดการองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษา การเล่น

สะบ้าบ่อน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารงานวัฒนธรรม วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บุญส่ง หาญพานิช. (2546). การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย.

วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

 

2.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ

          2.4.1 หนังสือออนไลน์ (online / e-Book)

 

ชื่อผู้เขียน. \ (ปีที่พิมพ์) \ ชื่อเรื่อง. \[ประเภทของสื่อที่เข้าถึง]. \สืบค้นเมื่อ \ วัน \เดือน \ ปี. \    

          จาก \ แหล่งข้อมูลหรือ URL

 ตัวอย่าง

สรรัชต์ ห่อไพศาล. (2552). นวัตกรรมและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในสหัสวรรษใหม่:

         กรณีการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ (Web-Based Instruction : WBI). [ออนไลน์]. สืบค้นเมื่อ

         1พฤษภาคม 2553. จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.

De Huff, E. W. (2009). Taytay’s tales: traditional Pueblo Indian tales. [Online]. Retrieved

         January 8, 2010. From http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/

         taytay.html.

 

2.4.2 บทความจากวารสารออนไลน์ (online / e-journal)

 

Author, A. A., & Author, B. B. \ (Date of publication). \ Title of article. \ Title of Journal

           \ volume (number) : pages. \ [Online]. \ Retrieved …month date, year. \    

           from….source or URL….

 ตัวอย่าง

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of    

           Buddhist Ethics8 (3) : 13-15. [Online]. Retrieved March 2, 2009. from

            http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.

Webb, S. L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business Reports 17 (5) : 11-14.

            [Online].Retrieved January 15, 2005. from BRS, File: ABI/INFORM Item: 00591201.

 

2.4.3 สื่อโสตทัศนวัสดุ

 

ชื่อผู้สร้าง \(ผู้สร้าง),\ชื่อผู้กำกับ \(ผู้กำกับ). \(ปีที่สร้าง). \ชื่อเรื่อง \[ประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ]. \

ประเทศที่เป็นผู้สร้าง: \บริษัทผู้สร้าง.

 ตัวอย่าง

อิทธิสุนทร วิชัยลักษณ์ (ผู้กากับ). (2544). โหมโรง[ภาพยนตร์]. ไทย: สหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนล.

King, G. (Producer), & Henckel von Donnersmarck, F. (Director). (2010). The tourist[Motion

picture]. United States of America: Columbia Pictures.

หมายเหตุเครื่องหมาย \ หมายถึง เว้นวรรค 1 ระยะ

 

 

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.