เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบการเผยแพร่
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสาร
ปีที่ xx ฉบับที่ 1
ปีที่ xx ฉบับที่ 2

กำหนดการฉบับที่ 1

วัน เดือน ปี

การส่งบทความปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ผ่านระบบอนไลน์เท่านั้น
***ไม่รับส่งบทความ ในรูปแบบเอกสาร

ตั้งแต่ 20 มกราคม
ถึง 31 มกราคม พ.ศ.2560

การส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

5  มิถุนายน พ.ศ.2560

การส่งบทความฉบับแก้ไข
กลับมายังกองบรรณาธิการ

30 พฤษภาคม พ.ศ.2560

รับเล่ม ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

30 สิงหาคม พ.ศ.2560

 

---------------------------------------------------

กำหนดการฉบับที่ 2

วัน เดือน ปี

การส่งบทความปีที่ 10 ฉบับที่ 2
ผ่านระบบอนไลน์เท่านั้น
***ไม่รับส่งบทความ ในรูปแบบเอกสาร

ตั้งแต่
ถึง 10 กันยายน พ.ศ.2559

การส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

การส่งบทความฉบับแก้ไข
กลับมายังกองบรรณาธิการ

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

รับเล่ม ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

19 มกราคม พ.ศ.2560

 
 *หมายเหตุ : 1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
 
2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารครุศาสตร์สารเปิดรับ
 
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้ที่ หัวข้อรูปแบบการเขียนบทความ)
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.