เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบการเผยแพร่
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสาร
ปีที่ xx ฉบับที่ 1
ปีที่ xx ฉบับที่ 2

 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์สาร

 หลักการและเหตุผล

          คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาทั้งในสายวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุศาสตร์สารมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2555 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิจัย จึงได้จัดโครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์สารนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในรูปแบบของบทความงานวิจัย และบทความวิชาการอื่นๆ สู่สาธารณชน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลั่นกรองสาระต่างๆ ที่นำเสนอในวารสาร  เพื่อให้วารสารมีมาตรฐานคุณภาพมากยิ่งขึ้น

          เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารการศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม  และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยทางด้านการศึกษา

 

จุดประสงค์

          ๑. เพื่อจัดทำวารสารครุศาสตร์สาร

          ๒. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารการศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม  และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยทางด้านการศึกษา

 

กลุ่มเป้าหมาย

          ๑. อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทั้งภายใน และนอกหน่วยงาน

          ๒. นักศึกษา ทั้งภายใน และนอกหน่วยงาน

                           

ขอบเขตของบทความ

ด้านการบริหารการศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม  และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยทางด้านการศึกษา

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เกิดวารสารที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

๒. คณาจารย์ และนักศึกษาได้มีโอกาสในการแสดงศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณชน

๓. เกิดการบริการวิชาแก่สังคม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.