เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับครุศาสตร์สาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
รูปแบบการเผยแพร่
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ
 
วารสาร
ปีที่ xx ฉบับที่ 1
ปีที่ xx ฉบับที่ 2

กำหนดการส่งวารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบัยที่ 1


ทางคณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อสะดวกการ ส่งวารสารครุศาสตร์ ได้ที่ คลิกที่นี่

 
ขั้นตอนการพิจารณาบทความวิจัย และบทความวิชาการ


---------------------------------------------------

หมายเลขบัญชีสำหรับจ่ายค่าธรรมเนียม

ชื่อบัญชี วารสารครุศาสตร์สาร คณะครุศาสตร์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์

สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

หมายเลขบัญชี 406-801190-0

หมายเหตุ : เมื่อท่านชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาแนบเอกสารหลักฐานการชำระเงิน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบต่อไป หรือ e-mail : edujournal@bsru.ac.th

---------------------------------------------------

อัตราค่าธรรมเนียม ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งบทความตีพิมพ์ และการเก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความในวารสารครุศาสตร์สาร
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิก
วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รายปี ปีละ 400 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาไทย

บทความละ 1,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์ บทความภาษาอังกฤษ

บทความละ 2,000 บาท

 

---------------------------------------------------

กำหนดการฉบับที่ 1

วัน เดือน ปี

การส่งบทความปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ผ่านระบบอนไลน์เท่านั้น
***ไม่รับส่งบทความ ในรูปแบบเอกสาร

****แจ้งภายหลัง****

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ


****แจ้งภายหลัง****

ใบตอบรับ (ผ่าน/ไม่ผ่าน)

****แจ้งภายหลัง****

รับเล่ม ปีที่ 14 ฉบับที่ 1

****แจ้งภายหลัง****

 

---------------------------------------------------

กำหนดการฉบับที่ 2

วัน เดือน ปี

การส่งบทความปีที่ 13 ฉบับที่ 2
ผ่านระบบอนไลน์เท่านั้น
***ไม่รับส่งบทความ ในรูปแบบเอกสาร

 

การส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

 

การส่งบทความฉบับแก้ไข
กลับมายังกองบรรณาธิการ

 

รับเล่ม ปีที่ 13 ฉบับที่ 2

 

 
 *หมายเหตุ : 1. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ได้ดำเนินการแก้ไข
ปรับปรุงบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
 
2. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่ตรงกับสายวิชาการที่ทางวารสารครุศาสตร์สารเปิดรับ
 
3. ทางกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์ เผยแพร่บทความที่ไม่จัดรูปแบบที่ถูกต้อง ตามเอกสารตัวอย่าง (สามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างได้ที่ หัวข้อรูปแบบการเขียนบทความ)

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2562

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2561

---------------------------------------------------


วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2561

---------------------------------------------------


วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2560

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2560

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2559

---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2559---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2558


วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2558


---------------------------------------------------

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2557

วารสารครุศาสตร์สาร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 ปีการศึกษา 2557


---------------------------------------------------

           คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาทั้งในสายวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยคณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำวารสารครุศาสตร์สารมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2551-2555 และได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และเพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาและวิจัย ในปี 2556 จึงได้จัดโครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์สารนี้ ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นในการรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในรูปแบบของบทความงานวิจัย และบทความวิชาการอื่นๆ สู่สาธารณชน  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบกลั่นกรองสาระต่างๆ ที่นำเสนอในวารสาร  เพื่อให้วารสารมีมาตรฐานคุณภาพมากยิ่งขึ้น

          เพื่อรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ ความคิด ทัศนะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาทั้งด้านการบริหารการศึกษา  คุณลักษณะบัณฑิต การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการศึกษา  การวัดผลและประเมินผล ศิลปวัฒนธรรม  และนำเสนอองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยทางด้านการศึกษา

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.