เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

กำหนดการส่งผลงาน

        ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

 

กำหนดระยะเวลาการส่งบทความ

วัน - เวลา

รับบทความวิจัย(Full paper)

15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน

30 พฤศจิกายน 2563

ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ (Accept/Reject)

30 ธันวาคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

(Complete Full Paper)

15 มกราคม 2564

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี

 

การส่งบทความวิจัย

         บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำและเนื้อหาของตนเอง)  โดยลงทะเบียน และส่งบทความต้นฉบับเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.docx และ ***.PDF มาที่ http://m-journal.tru.ac.th/

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

         1. การประชุมระดับชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

อัตรา

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

             หมายเหตุ 1. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวน 2 เรื่อง)

                           2. กรณีนำเสนอภาคโปสเตอร์ ต้องชำระค่าจัดทำโปสเตอร์เพิ่ม จำนวน 500 บาท

 

         2. การประชุมระดับนานาชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยาย)

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

อัตรา

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

         3,000 บาท

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

      1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ชื่อบัญชี ผศ.ธนิดา ภู่แดง บัญชีเลขที่ 988-000-693-8 ประเภทออมทรัพย์

      2. หลังจากโอนเงินเรียบร้อยแล้วโปรดกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดในการออกใบเสร็จให้ชัดเจนพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ http://ejs.bsru.ac.th/conference2021 (ส่งออนไลน์)

      3. เงื่อนไขการยกเลิก ผู้ลงทะเบียนและชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมได้

      4. ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรม จัดงาน และประชุมของทางราชการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.