เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3

“นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)”

6thNational and 3rd International Academic Conference

“Innovation and A Development Model of New Normal Era”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*****************************************************

กิจกรรม

วันที่ 15 ก.พ. 64

 

08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 09.45 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการ

แนะนำภาคีเครือข่ายการจัดงานประชุมวิชาการ พร้อมมอบของที่ระลึก

(ขอความร่วมมือผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยผ้าไทย/ชุดไทย)

10.00 – 12.00 น.

บรรยายพิเศษ “นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)”

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

12.30 – 12.55 น.

ลงทะเบียนการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายและโปสเตอร์ระดับชาติ

12.00 – 15.00 น.

- การประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ห้องประชุมวิสุทธสุนทร ชั้น 2 อาคารลวะศรี

13.00 – 16.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ห้องนำเสนอ 24/201, 24/202, 24/203, 24/204 

ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

13.00 – 15.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยประจำโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

 

วันที่ 15 ก.พ. 64

 

08.00 – 08.30 น.

ลงทะเบียน การประกวดแผนธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 7 :นวัตกรรมธุรกิจ ภายใต้กระแสสุขภาพ “Healthy Eating" ในยุควิถีใหม่ (New Normal) ณ ห้องประชุมพระเพทราชา ชั้น 3 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 10.30 น.

การนำเสนอแผนธุรกิจ

10.30 – 10.45 น.

พิธีเปิด

10.45 – 16.00 น.

การนำเสนอแผนธุรกิจ (ต่อ)

16.00 – 16.30 น.

คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ

16.30 น.

ประกาศผลการประกวดแผนธุรกิจ

 

วันที่ 16 ก.พ. 64

 

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 12.30 น.

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับชาติ

ห้องนำเสนอ 24/201, 24/202,24/203  ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

 

นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายระดับนานาชาติ

ห้องนำเสนอ 24/204, 24/206 ชั้น 2 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 10.00 น.

นำเสนอผลงานวิจัยประจำโปสเตอร์ บริเวณโถงทางเดิน ชั้น 2 
อาคารรัตนเทพสตรี

 

 

วันที่ 16 ก.พ. 64

 

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน พร้อมจับฉลากลำดับการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด

09.45 – 11.30 น.

การประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

11.30 – 12.00 น.

คณะกรรมการประชุมสรุปผลการประกวด

13.00 น.

ประกาศผลการประกวดมารยาทไทย

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.