เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับงานประชุม
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

 

  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 นานาชาติ ครั้งที่ 3

“นวัตกรรมและตัวแบบการพัฒนายุควิถีใหม่ (New Normal)”

6thNational and 3rd International Academic Conference

“Innovation and A Development Model of New Normal Era”

วันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

*****************************************************

 
Proceeding Download Proceeding International
Download

 

    

 

 

 

 ห้องถ่ายทอดสดช่วงเช้า ถ่ายทอดสดที่ FB : คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เทพสตรี

https://www.facebook.com/managementtru

หรือ ผ่านระบบ zoom (ID : 931 507 7009, password : 2324)

 

กำหนดการงานประชุมวิชาการฯ

 เข้าร่วมประชุม

 

ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย (Oral)

 เข้าร่วมประชุม

ตารางการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ด้านบริหารธุรกิจ

 เข้าร่วมประชุม

ตารางการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 เข้าร่วมประชุม

ตารางการนำเสนอภาคโปสเตอร์

ด้านวิจัยในชั้นเรียน

 เข้าร่วมประชุม

ตารางการนำเสนอภาคบรรยาย
International

 เข้าร่วมประชุม

 

 

ประกาศ!!

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีความตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 และนานาชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 

ท่านสามารถดูผลการประเมินบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ ได้แล้วในระบบ ที่เมนูตรวจสอบบทความของท่าน หากท่านใดยังได้รับผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่ครบทั้ง 2 ท่าน กรุณารอให้ครบทั้ง 2 ท่าน และขอให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ส่งไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วทางระบบออนไลน์ โดยไปที่ มนูตรวจสอบบทความของท่าน/แก้ไข อัพโหลดไฟล์ที่แก้ไขเรียบร้อยแล้วได้เลยค่ะ 

จ้งเลื่อนการประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมวิชาการฯ เป็นวันที่ 8 มกราคม 2564 ค่ะ

 

กำหนดการส่งผลงาน

          ผู้สนใจที่ต้องการนำเสนอผลงานวิจัย หรือผู้ที่ต้องการเข้าร่วมประชุมสามารถส่งผลงาน หรือส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม ได้ตามกำหนดวันหมดเขตรับผลงาน ดังนี้

 

กำหนดระยะเวลาการส่งบทความ

วัน - เวลา

รับบทความวิจัย(Full paper)

ขยายเวลารับบทความวิจัย 

15 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2563

ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563

ชำระเงินค่าลงทะเบียนภายใน

14 ธันวาคม 2563

ประกาศผลบทความที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอ (Accept/Reject)

30 ธันวาคม 2563

วันสุดท้ายในการส่งบทความฉบับสมบูรณ์

(Complete Full Paper)

15 มกราคม 2564

จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย

15 – 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

หลักการและเหตุผล

      คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท มีพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ การจัดการโลจิสติกส์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การเงินและการธนาคาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การท่องเที่ยวและการโรงแรม และนิเทศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

     การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกิจกรรมทางวิชาการที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งคณะวิทยาการจัดการได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 1) ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 3) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 5) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  6) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 7) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 8) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 9) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏบุรีรัมย์ 10) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 11) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 12) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 13) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 14) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 15) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 16) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 18) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 19) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  20) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 21) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 22) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  23) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 24) คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 25) คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 28) คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 29) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 30) คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 31) คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 32) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยในต่างประเทศซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

         ทั้งนี้ในปี 2564 จึงได้กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ขึ้นระหว่างวันที่  15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564  โดยรูปแบบการประชุมประกอบด้วยการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยาย การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ การจัดนิทรรศการ การประกวดแข่งขันด้านวิชาการและวิชาชีพ


วัตถุประสงค์

       1. เพื่อเป็นเวทีให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจนำเสนอผลงานวิจัยเผยแพร่ผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อ องค์กร และสาธารณชน

         2. เพื่อเป็นเวทีเสวนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

         3. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ กับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก


เป้าหมาย

         เชิงปริมาณ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จำนวน 400 คน  

         เชิงคุณภาพ  ผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

         1. การนำเสนอผลงานวิจัยบนเวทีอย่างน้อย 40 เรื่อง

         2. มีผลงานวิจัยที่เสนอในรูปแบบโปสเตอร์อย่างน้อย 50 เรื่อง

         3. มีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 400 คน

 

ระยะเวลาดำเนินการ

          วัน 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

 

สถานที่  

         ห้องประชุมพระนารายณ์ ชั้น 4 อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          ผลผลิต  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ มีผลงานทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในการนำเสนออย่างมีคุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาชุมชน สังคม

           ผลลัพธ์   ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวทีการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับมาก

          ผลกระทบ  เสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

 

ขอบข่ายการนำเสนอผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย

          การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์ของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          หมายเหตุ :บทความวิจัยฉบับเต็มที่ผู้นำเสนอผลงานได้นำไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews) จำนวนไม่ต่ำกว่า 2 ท่าน/บทความ แล้วเท่านั้น จึงจะได้รับการพิมพ์เป็น Proceedingของการประชุม และส่งให้เจ้าของผลงานในรูปแบบแผ่นซีดี

 

การส่งบทความวิจัย

         บทความวิจัยที่นำเสนอต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน จัดพิมพ์ตามรูปแบบที่คณะกรรมการกำหนดไว้ โดยผู้ส่งบทความเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของการสะกดคำและเนื้อหาของตนเอง)  โดยลงทะเบียน และส่งบทความต้นฉบับเป็นแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ ***.docx และ ***.PDF มาที่ http://m-journal.tru.ac.th/

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

         1. การประชุมระดับชาติ (นำเสนอผลงานภาคบรรยายและโปสเตอร์)

 

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

อัตรา

อาจารย์/ข้าราชการ/นักวิจัย/บุคคลทั่วไป

1,500 บาท

             หมายเหตุ 1. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ ฟรีค่าลงทะเบียน (จำนวน 2 เรื่อง)

                           2. กรณีนำเสนอภาคโปสเตอร์ ต้องชำระค่าจัดทำโปสเตอร์เพิ่ม จำนวน 500 บาท

 

         2. การประชุมระ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.