เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

ข้อกำหนดในการเขียนต้นฉบับ

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 การจัดพิมพ์บทความ

         - ความยาวของบทความไม่ควรเกิน 15หน้ากระดาษ A4พิมพ์คอลัมน์เดียว กำหนดระยะห่างจากขอบกระดาษ 1นิ้ว (2.54ซม.) เท่ากันทุกด้าน

         - บทคัดย่อ เนื้อหาบทความ และบรรณานุกรม พิมพ์คอลัมน์เดียว ย่อหน้า 1ซม.

         - ตัวอักษรใช้รูปแบบ TH Sarabun PSK โดยใช้ขนาดและชนิดต่าง ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ข้อความ

ขนาด

ชนิด

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย)

18 (CT)

ตัวหนา

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) (ตัวพิมพ์ใหญ่)

16 (CT)

ตัวหนา

ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

14 (CT)

ตัวหนา

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

14 (CT)

ตัวธรรมดา

Corresponding Author E-mail

12 (LJ)

ตัวธรรมดา

หัวข้อของบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

16 (LJ)

ตัวหนา

เนื้อหาบทคัดย่อ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

16 (LRJ)

ตัวธรรมดา

คำสำคัญ/Keywords

16 (LJ)

ตัวธรรมดา

หัวข้อเรื่อง (ไม่ลำดับเลข)

16 (LJ)

ตัวหนา

หัวข้อย่อย

16 (LJ)

ตัวหนา

เนื้อเรื่อง

16 (LRJ)

ตัวธรรมดา

บรรณานุกรม

16 (LJ)

ตัวธรรมดา

ชื่อตาราง (ระบุไว้บนตาราง)

16 (LJ)

ตัวหนา

ชื่อรูปและชื่อแผนภูมิ (ระบุชื่อไว้ใต้รูป แผนภูมิ)

16 (CT)

ตัวหนา

 

         CT = Centre Text, LJ = Left Justified, RJ = Right Justified, LRJ = Left & Right Justified

ส่วนประกอบของบทความ

         1) ชื่อเรื่องบทความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

         2) ชื่อผู้เขียนทุกคน พร้อมระบุหน่วยงานที่สังกัด (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

         3) บทคัดย่อ (Abstract) ความยาวไม่เกิน 250คำ และคำสำคัญ (Keywords) 3-5คำ             

         4) เนื้อเรื่อง

                    4.1) บทความวิชาการ ประกอบด้วย บทคัดย่อ บทนำ เนื้อหา บทสรุป และบรรณานุกรม

                    4.2) บทความวิจัย ประกอบด้วย บทคัดย่อ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) การทบทวนวรรณกรรม วิธีดำเนินการวิจัย ผลการวิจัย การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และบรรณานุกรม

         5) ถ้ามีรูปภาพ แผนภูมิหรือตารางประกอบ ต้องมีหมายเลขแสดงลำดับของรูปภาพ แผนภูมิ ตาราง และชื่อของรูปภาพ แผนภูมิและตาราง อ้างอิงแหล่งที่มาให้ถูกต้อง ชัดเจน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ใช้รูปภาพสีหรือขาว-ดำ ที่มีความคมชัด และส่งภาพถ่ายต้นฉบับหรือไฟล์รูปภาพแยกต่างหาก แนบมาพร้อมกับบทความด้วย

การอ้างอิงเอกสาร (ตามระบบ APA)

         1) การอ้างอิงในเนื้อหาเพื่อบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้น ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี โดยระบุชื่อผู้เขียน ปีพิมพ์ ไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังของข้อความที่ต้องการอ้างอิง เช่น สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ (2558) ….. หรือ ..... (Newman & Cullen, 2007) หรือ ..... (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2557)

         2) การอ้างอิงท้ายบทความให้รวบรวมเอกสารที่ใช้อ้างอิงไว้ท้ายบทความ เรียงตามลำดับอักษรชื่อผู้เขียนโดยใช้รูปแบบการเขียนอ้างอิงตามระบบ APA ดังนี้

วารสาร

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่), หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง:

ขวัญฤทัย คำขาว และเตือนใจ สามห้วย. (2530). สีธรรมชาติ. วารสารคหเศรษฐศาสตร์, 30(2), 29-36.

Acton, G. J., Irvin, B. L. & Hopkins, B. A. (1991). Theory-testing research: building the

         science. Advance in Nursing Science, 14(1), 52-61.

หนังสือ

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง:

วิจารณ์ พานิช. (2551). การจัดการความรู้ ฉบับนักปฏิบัติ(พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริม   

         การจัดการความรู้เพื่อสังคม.

Robbins, S. P. & Coulter, M. (2014). Management (12th ed.). US: Prentice Hall.

รายงานการประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการ

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อเอกสารรวมเรื่องรายงานการประชุม, วัน เดือน ปี,สถานที่จัด.

          เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์. หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

ตัวอย่าง:

ณัฐนันท์ สินชัยพานิช, วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, ยุพิน รุ่งเวชวุฒิวิทยา, มนต์ชุลี นิติพน,

          สาธิต พุทธิ พิพัฒน์ขจร. (2542). เภสัชกรพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง. รายงานการประชุมวิชาการ

          เภสัชกรรม ประจำปี 2542 ของเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย, 24-26 มีนาคม 2542,

          โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค. กรุงเทพฯ: เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย. 89-105.

Klockl, B. (2008). Multivariate time series models applied to the assessment of energy

          storage in power systems. Proceedings of the 10th International Conference on

          Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS 2008), 25-29 May 2008,

          Rincon, Peurto Rico. USA: IEEE eXpress conference publishing. 1-8.   

บทความจากหนังสือพิมพ์

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์, เดือน วันที่). ชื่อเรื่อง. ชื่อหนังสือพิมพ์, หน้าที่นำมาอ้าง.

ตัวอย่าง:

สายใจ ดวงมาลี. (2548, มิถุนายน 7). มาลาเรียลาม 3จว. ใต้ตอนบน สธ.เร่งคุมเข้มกันเชื้อแพร่หนัก.

          คม-ชัด-ลึก, 25.

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: classes explore modern society

          using the world of Star Trek. Los Angeles Time, A3.

 

วิทยานิพนธ์

รูปแบบ: ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์. ชื่อปริญญา, สถาบันการศึกษา.

ตัวอย่าง:

พันทิพา สังข์เจริญ. (2528). วิเคราะห์บทร้อยกรองเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5ธันวาคม.

          ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Darling, C. W. (1976). Giver of due regard: the poetry of Richard Wilbur. Ph.D. thesis,

          University of Conecticut, USA.

สื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบ: ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต). ชื่อเรื่อง. สืบค้นเมื่อ......., จาก URL Address

ตัวอย่าง:

ประพนธ์ ผาสุขยืด. (2551). การจัดการความรู้...สู่อนาคตที่ใฝ่ฝัน. สืบค้นเมื่อ 27มีนาคม 2552, จาก

          http://www.si.mahidol.ac.th/km/admin/add_information/document_files/95_1.pdf

Treeson, L. (2009). Exploring a KM process for retaining critical capabilities. Retrieved

February 11, 2009, from http://kmedge.org/2009/

 

การส่งบทความ

          ผู้สนใจเสนอบทความสามารถจัดส่งบทความถึงกองบรรณาธิการวารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ผ่านเว็บไซต์ “วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

ดาวน์โหลด template การจัดบทความ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.