เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

วารสารบริหารธุรกิจและสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ISSN 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการในสาขาวิชาการจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การเงินและการธนาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับคณาจารย์ ผู้วิจัย และนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อเป็นแหล่งสารสนเทศและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านต่างๆ อันจะนำมาสู่ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและประเทศต่อไป

ขอบเขตผลงานที่รับตีพิมพ์

ขอบเขตเนื้อหาประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุข ภาษาศาสตร์ นิเทศศาสตร์                       และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

เจ้าของ                         คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

บรรณาธิการ                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สำเริง  ไกยวงค์

รองบรรณาธิการ           ดร.อัญชลี  ชัยศรี  ดร.อุมาวดี  เดชธำรงค์

กองบรรณาธิการ           รองศาสตราจารย์ ดร.การุณย์  ประทุม              มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์  ปิ่นเวหา           มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพรรณ  อึ๊งภากรณ์       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญมน  วิทยาภูมิ         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ตันติเศรษฐ์         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  สุคัณธสิริกุล     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  เรืองสุวรรณ      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงราม  เหมือนฤทธิ์        มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  กัญญาคำ            มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสสร  วารีศรี                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ดร.กาญจนา  หินเธาว์                                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

                                      ดร.ปณัทพร  เรืองเชิงชุม                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยกาญจน์  ทองศรีสุข

                                      ดร.ทัศไนยวรรณ  ดวงมาลา

                                      ดร.อัญนวียา  ภัชร์จรินท์ญา

                                      ดร.วาสนา  คำไทย

                                      ดร.อารีรัตน์  พัฒนชีวะพูล

                                      ดร. เทิดศักดิ์  สุพันดี

                                      ดร. รัศมีเพ็ญ  นาครินทร์

ผู้ประสานงานและจัดทำ

                         นางสาวสุวจี  จันดาเขียว

พิมพ์ที่

-

 

กำหนดการออกวารสาร

ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.