เข้าสู่ระบบ Username : Password :  
เมนูหลัก
หน้าหลัก
สมัครสมาชิกผู้ส่งบทความ
เกี่ยวกับวารสาร
Call for paper
รูปแบบการเขียนบทความ
เอกสาร Downloads
คณะกรรมการ
ติดต่อสอบถาม
คู่มือผู้ส่งบทความ

กำหนดการส่งบทความลงวารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

 

 

 

รายการ

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

     ฟรีค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์

 

กำหนดการฉบับที่ 1

ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2562

 

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

วันที่ 30 เมษายน 2562

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562

รับเล่ม ปีที่ 3ฉบับที่ 1

ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562

 

กำหนดการฉบับที่ 2

ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม

วัน เดือน ปี

การส่งบทความ ปีที่ฉบับที่ 2

ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2562

ถึง 30 สิงหาคม 2562

ส่งใบตอบรับ (ผ่าน / ไม่ผ่าน)

30 กันยายน 2562

การส่งบทความฉบับแก้ไข

กลับมายังกองบรรณาธิการ

15 ตุลาคม 2562

รับเล่ม ปีที่ฉบับที่ 2

ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

 

*ระบบมีปัญหาแจ้งได้ที่ LINE :  044-815-111 ต่อ 3100

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลบทความวิจัย และบทความวิชาการ
© 2016 Computer Science Program, Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University. All Right Reserved.
Developed by Warut Ploysuayngam.